fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ochrona środowiska: obowiązki firm wprowadzających na rynek sprzętu AGD i RTV

www.sxc.hu
Jeśli wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny nie przekażą niektórych obowiązków organizacji, to muszą wnieść opłatę depozytową
Firmy, które wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, także mają recyklingowe obowiązki. Chodzi o przedsiębiorców, którzy:
• produkują i wprowadzają sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, • wprowadzają do obrotu pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
• importują sprzęt (nie są przedsiębiorcami wprowadzającymi sprzęt na rynek ci, którzy zapewniają wyłącznie finansowanie, np. w ramach leasingu, zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania). Uwaga! Wprowadzającymi są nie tylko te firmy, które umieszczają sprzęt na polskim rynku. Także te, które nie sprzedają towarów w Polsce, tylko w innych krajach Unii. Jest to ważne dla prowadzących sprzedaż przez Internet lub telewizję, może się zdarzyć, że wprowadzają sprzęt wyłącznie do innych krajów niż Polska. Ustawa nie zwalnia też z obowiązków tych firm, które przywożą urządzenia z zagranicy tylko na potrzeby własnego przedsiębiorstwa.

Za co się rozliczasz

Zgodnie z ustawową definicją chodzi o te urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych i mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym do 1000 V dla prądu zmiennego i 1500 V dla prądu stałego (grupy sprzętu określa załącznik do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1495 ze zm.).

Konieczny wpis

Wprowadzający muszą wpisać się do rejestru prowadzonego przez głównego inspektora ochrony środowiska. Mają to zrobić przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie. Aby tego dokonać, oprócz danych firmy podają: • numery i nazwy grup oraz rodzajów sprzętu, którymi się zajmują, • informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeśli została zawarta. Uwaga! Jeżeli wprowadzającym jest przedsiębiorca spoza UE, to o wpis do rejestru występuje albo za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania w kraju, albo za pośrednictwem organizacji odzysku, z którą zawarł umowę. Wpis dla wprowadzających jest odpłatny. Ponadto od następnego roku trzeba uiścić roczną opłatę za figurowanie w rejestrze. Wnosi się ją do końca lutego na odrębny rachunek bankowy GIOŚ. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Depozyt albo gwarancja

Firmy wprowadzające na rynek sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, które nie rozliczają się za pośrednictwem organizacji odzysku, składają zabezpieczenie finansowe. Jego wysokość oblicza się mnożąc stawkę opłaty produktowej za recykling zużytego sprzętu i masę sprzętu: • taką, jaką zamierza wprowadzić w danym roku kalendarzowym przedsiębiorca, który jeszcze nie jest wpisany do rejestru; • wprowadzonego w poprzednim roku kalendarzowym dla wprowadzającego wpisanego do rejestru. Zabezpieczenie może mieć formę: • depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), • umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązków (polisy składa się do NFOŚiGW), •  gwarancji bankowej. Trzeba je złożyć przed dokonaniem wpisu do rejestru. Wpisani wcześniej robią to do 30 czerwca za dany rok.

Zanim wprowadzisz na rynek

Nawet podpisanie umowy z organizacją odzysku nie uwalnia przedsiębiorców od wielu obowiązków związanych z wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Powinni oni m.in. • złożyć w GIOŚ wniosek o wpis do rejestru, ewentualnie o zmianę wpisu do rejestru oraz o wykreślenie z niego, • uiszczać opłaty rejestrową i roczne, • umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, • dołączać do sprzętu obowiązkowe informacje, • umieszczać na sprzęcie plakietkę –  przekreślony kosz na śmieci (oznaczającą, że nie wolno takich urządzeń wyrzucać z innymi odpadami), • przekazywać sprzedawcom detalicznym i hurtowym informacje o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, • opracowywać i przekazywać zakładom przetwarzania informacje dotyczące ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu.

Korzyści z przekazania części obowiązków

Organizacja odzysku może przejąć na siebie dużą część recyklingowych obowiązków przedsiębiorcy. Przede wszystkim nie musi on samodzielnie troszczyć się o odzysk i recykling sprzętu i podpisywanie umów ze zbierającymi i zakładami przetwarzania. Taki podmiot dokona również odpowiednich rozliczeń półrocznych i rocznych. Pomoże w szukaniu przetwórców złomu agd. Może też przejąć obowiązki z zakresu edukacji ekologicznej. Uwaga! Wprowadzający niektóre lampy mają wręcz obowiązek podpisania umowy z organizacją odzysku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA