fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Stypendium studenckie za wyniki w nauce i sporcie

W tym roku studenci mogą jeszcze otrzymać stypendium ministra na dotychczasowych zasadach. Za rok wymagania będą już bardziej rygorystyczne
Początek października to ostatni moment na ubieganie się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Aby wniosek o stypendium został rozpatrzony przez ministra, należy samodzielnie uzupełnić odpowiedni formularz, przedstawić w nim swoje osiągnięcia naukowe lub sportowe i złożyć go w dziekanacie uczelni.
Dokumentacja weryfikowana jest przez władze wydziału, a następnie rektor do 20 października przesyła wniosek ministrowi, któremu podlega uczelnia. Minister ogłasza listę stypendystów do 10 grudnia. Osobom niezadowolonym z jego decyzji przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenie sprawy, a także skarga do sądu administracyjnego. Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki 2011/2012 nie jest jeszcze znana. W roku ubiegłym wynosiła ona 1,3 tys. zł. Otrzymało je nieco ponad 1300 studentów. Oba stypendia mogą być przyznane nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku.
Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi, który: - w czasie wszystkich zaliczonych lat studiów miał średnią ocen nie niższą niż 4,5, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5 (4,7, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,5 oraz 5,0, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 6), - zaliczył kolejny rok studiów, - nigdy nie powtarzał roku, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych, - ma osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową (udziela się w kole naukowym, uczestniczy w pracach naukowo-badawczych, współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, może pochwalić się publikacjami, referatami, uczestniczy w konferencjach, konkursach, zdobywa nagrody, studiuje według indywidualnego programu itp.). Średnią oblicza się łącznie ze wszystkich zaliczonych lat studiów, uwzględniając wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń z poszczególnych lat studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast aby ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, nie trzeba mieć wysokiej średniej, ale należy uzyskać w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym (np. uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, zająć co najmniej piąte miejsce w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, Europy lub zawodach tej rangi dla niepełnosprawnych, zająć co najmniej trzecie miejsce w mistrzostwach Polski). Szczegółowe zasady przyznawania tych stypendiów reguluje rozporządzenie z 16 sierpnia 2006 r. Student, który otrzymuje stypendium ministra, nie może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie przyznawanego w uczelni. Więcej informacji, w tym instrukcje wypełnienia wniosków, znajduje się na stronie www.stypendiumminsitra.pl. Niestety, w tym roku akademickim nie można jeszcze równocześnie pobierać stypendium ministra i stypendium rektora. Od przyszłego roku akademickiego minister będzie przyznawał stypendia za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe zasady przyznawania ich i wypłacania ma określić minister nauki w rozporządzeniu. Z przygotowanego przez Ministerstwo Nauki projektu wynika, że wniosek tak jak dotychczas będzie składał rektor, ale do 31 lipca. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo, a jego maksymalna wysokość nie będzie mogła przekroczyć 15 tys. zł. Z tym że minister przyzna maksymalnie 1000 stypendiów. Student będzie mógł jednocześnie pobierać stypendium ministra i stypendium rektora. Zobacz cały » Poradnik dla studentów Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA