fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak przeprowadzić inwentaryzację w firmie

Koniec roku to w wielu firmach czas inwentaryzacji. W ten sposób przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość ustalają lub sprawdzają rzeczywisty stan aktywów i pasywów
Techniczna i organizacyjna niedoskonałość systemów ewidencyjnych, ludzka omylność, właściwości fizykochemiczne niektórych materiałów czy też, niekiedy, celowe działania pewnych osób mogą sprawić, że stan aktywów wynikający z ksiąg rachunkowych będzie odbiegał od stanu rzeczywistego. Tymczasem księgi rachunkowe prowadzi się po to, by dostarczały informacji rzetelnych, czyli zgodnych ze stanem faktycznym. Dlatego tak ważne jest okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji.Inwentaryzacja polega – najogólniej rzecz ujmując – na ustaleniu, w drodze zastosowania właściwej dla danego rodzaju aktywów czy pasywów techniki, rzeczywistego stanu poszczególnych ich składników. Po zinwentaryzowaniu aktywów lub pasywów porównuje się stwierdzony inwentaryzacją stan ze stanem ewidencyjnym oraz ustala i rozlicza różnice inwentaryzacyjne. Doprowadzenie do zgodności stanów ewidencyjnych z rzeczywistymi jest głównym, choć niejedynym, celem inwentaryzacji.Inwentaryzacja najc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA