fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Sprawdź definicje wiatru i śniegu

Rzeczpospolita
Trąby powietrzne latem, ulewy jesienią i śnieg zimą niszczą zarówno gospodarstwa rolne i uprawy, jak i domy mieszkalne oraz mienie firm. Przed finansowymi skutkami takich zdarzeń może uchronić odpowiednio dobrana polisa
Tylko rolnicy muszą obowiązkowo ubezpieczyć majątek i wykupić polisę OC z tytułu posiadania gospodarstwa. Budynek rolniczy powinien być ubezpieczony od dnia, kiedy zostanie pokryty dachem. Jeżeli to nie zostanie zrobione, w razie szkody rolnik nie tylko nie otrzyma odszkodowania, ale będzie musiał zapłacić karę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.Zdarza się wprawdzie, że państwo rekompensuje straty poszkodowanym przez klęski żywiołowe, którzy nie mieli ubezpieczenia, ale nie jest to regułą. Taka pomoc nie wynika z żadnych przepisów i w zasadzie raczej nie powinniśmy na nią liczyć.
Wszyscy inni, poza rolnikami, sami decydują, czy ubezpieczyć majątek od klęsk żywiołowych i w jakim zakresie to zrobić.
Każdy chce na ubezpieczeniu zaoszczędzić i niejednokrotnie podstawowym kryterium przy wyborze polisy jest cena. A tak jak w przypadku każdego produktu cena często, choć nie zawsze, stanowi odzwierciedlenie jakości. Zazwyczaj gdy płacimy niską składkę, mamy niedużą ochronę, niewystarczającą do zrekompensowania szkody. Przede wszystkim trzeba zdecydować, czy ubezpieczymy nasz majątek według wartości odtworzeniowej, czy wartości rzeczywistej. W pierwszym przypadku składka jest wyższa, bo odszkodowanie ma umożliwić zakup zniszczonych rzeczy tej samej jakości i rodzaju. Z kolei wartość rzeczywista oznacza wartość odtworzeniową pomniejszoną o stopień zużycia rzeczy. Umowę ubezpieczeniową zawsze podpisuje właściciel budynku, nie może tego zrobić np. najemca. Ten ostatni powinien natomiast ubezpieczyć rzeczy znajdujące się w domu oraz elementy wbudowane na stałe; one też mogą ucierpieć podczas huraganu czy ulewy. Jeżeli budynek jest w kiepskim stanie technicznym, towarzystwo ma prawo odmówić zawarcia umowy. W przypadku budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które rolnik ma obowiązek ubezpieczyć, towarzystwo może odmówić tylko wtedy, gdy budynek jest przeznaczony do rozbiórki lub gdy jego stan techniczny wskazuje na 100-procentowe zużycie. Przed zawarciem umowy z towarzystwem koniecznie trzeba się zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), choć przebrnięcie przez obszerny dokument wcale nie jest łatwe. Oferta towarzystw jest bardzo zróżnicowana. Można ubezpieczyć zarówno mieszkanie, dom, jak i zwierzęta czy uprawy. Zazwyczaj towarzystwa oferują kilka wariantów polis różniących się zakresem ochrony. Często jest tak, że wariant podstawowy obejmuje skutki zdarzeń, które nam nie zagrażają, a dopiero po zapłaceniu dodatkowej składki możemy uzyskać interesującą nas ochronę. Na przykład w podstawowym wariancie polisa chroni od skutków huraganu, powodzi i ulewnego deszczu, a dopiero za dodatkową opłatą – opadów śniegu. Jeżeli nasze miejsce zamieszkania nie jest zagrożone powodzią, za to co roku duże szkody wyrządza śnieg, to nie warto kupować takiej polisy, bo płacimy za niepotrzebną nam ochronę. Lepiej udać się do innego towarzystwa.Bardzo dokładnie należy przeczytać zamieszczone w OWU definicje poszczególnych klęsk, gdyż często różnią się one od potocznego rozumienia tych słów, a bywają też nieprecyzyjne i niezrozumiałe. Na przykład w PZU śnieg to „opad atmosferyczny, którego bezpośrednie działanie na ubezpieczone mienie spowodowało w nim szkody, również przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu obiektu sąsiedniego na ubezpieczone mienie, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu, traktowane jest jako szkoda powstała w wyniku opadów śniegu”. Generali wprowadziło pojęcie szkody spowodowanej pod wpływem ciężaru śniegu i lodu. Jest to mianowicie „niszczące działanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków lub budowli”. Definicja ta jest wąska. Odszkodowanie przysługuje tylko w razie uszkodzenia konstrukcji dachu lub elementów nośnych budynku.Kolejny ważny zapis dotyczy siły wiatru. W ogólnych warunkach ubezpieczenia jest podane, jaką siłę musi mieć wiatr, aby należało się odszkodowanie. Zwykle wartości te mieszczą się w przedziale od 14 do 25 metrów na sekundę. Towarzystwa w różnym zakresie obejmują ochroną szkody wyrządzone przez wiatr, niektóre polisy w ogóle takiej ochrony nie przewidują. Przed podpisaniem umowy trzeba koniecznie zwrócić uwagę na ten zapis. Może się zdarzyć, że z powodu np. huraganu budynek się zawali i zrani człowieka albo zniszczy rzecz należącą do sąsiada. Za takie szkody odpowiada właściciel budynku, chyba że udowodni, że zawalenie się konstrukcji lub oderwanie jej części nie było wynikiem ani błędów popełnionych podczas budowy, ani złego stanu technicznego czy braku bieżącej konserwacji (np. wymiany zużytych rynien czy pokrycia dachu). Przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innej osobie chroni polisa OC, z tym że towarzystwa również wymagają, by budynek był prawidłowo konserwowany (w przeciwnym razie odmawiają odszkodowania). Trzeba też pamiętać o usuwaniu z nieruchomości zniszczonych drzew. Jeżeli bowiem wiatr przewróci drzewo lub odłamie jego część, szkodę będzie musiał naprawić właściciel działki, na której drzewo się znajdowało. [ramka][b]Ile kosztuje ubezpieczenie majątku[/b] Przykładowe ceny i zakres ubezpieczenia domu o wartości 700 tys. zł, położonego w okolicach Warszawy ? PZU Składka za ubezpieczenie domu jednorodzinnego (polisa Bezpieczny Dom) wyniesie ok. 700 zł rocznie. Zakresem ochrony objęte są wszystkie podstawowe zdarzenia losowe, takie jak ogień, huragan, powódź, także dewastacja, które spowodowały szkody w mieniu. ? Warta Ubezpieczenie Warta Dom obejmuje zdarzenia losowe: pożar, dym i sadze, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb. Składka roczna wynosi 560 zł. ? Link4 W zakresie ubezpieczenia Dom24 znajduje się: pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, huragan, grad, powódź, pękanie z powodu mrozów, zalanie, zalanie przez osoby trzecie, deszcz nawalny, obsunięcie ziemi, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa. W ramach likwidacji szkody Link4 pokrywa koszty: akcji ratowniczej, usunięcia przyczyn awarii, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, transportu i składowania. Składka roczna wynosi 497 zł. ? Compensa Proponuje ubezpieczenie domu mieszkalnego ze stałymi elementami w dwóch wariantach: standardowym i luksusowym. W pierwszym suma ubezpieczenia ryzyka powodzi wynosi 50 proc. całej sumy ubezpieczenia domu, czyli w naszym przykładzie 350 tys. zł. Za taką polisę płaci się 689 zł rocznie. W wariancie luksusowym suma ubezpieczenia ryzyka powodzi stanowi 100 proc. całej sumy ubezpieczenia, a składka roczna wynosi 1071 zł. ? Ergo Hestia Podstawowy zakres ubezpieczenia domu położonego w mieście w okolicach Warszawy obejmuje szkody spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, grad, powódź, spływ wód po zboczach, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, napór śniegu, dym i sadze, upadek drzewa, uderzenie pojazdu. Roczna składka wynosi 420 zł.Jeśli dom jest położony nie w mieście, lecz na wsi, to korzystny jest pakiet Hestia 7 ze składką roczną 490 zł. Umowa obejmuje wtedy nie tylko ubezpieczenie domu, ale także samochodu, OC w życiu prywatnym, koszty ochrony prawnej i NNW. ? Cigna STU Cigna Bezpieczny Dom to program podstawowy obejmujący ubezpieczenie domu i OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, lawiny, deszczu nawalnego, zapadania lub osunięcia się ziemi, naporu śniegu, dymu i sadzy, zalania, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu w budynek, huku ponaddźwiękowego, upadku drzew, powodzi, wandalizmu. Towarzystwo pokrywa koszty związane z usunięciem awarii instalacji i urządzeń stanowiących całość techniczną i użytkową budynku. Polisa kosztuje ok. 490 zł rocznie.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA