fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 210 z 14 listopada 2007

Rozporządzenia Rady Ministrów (poz. 1521 – 1524), jedno z 9 i trzy z 31 października, w sprawie:
• programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008; wejdzie w życie 29 listopada, • udzielania pomocy de minims na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych; od 1 stycznia 2008 r.,
• wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju, • przekazywania ministrowi obrony narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego; te dwa od 29 listopada. Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 1525 – 1527), jedno z 19 września i dwa z 9 listopada, w sprawie: • określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystyki publicznej na rok 2007 (zmiana); od 29 listopada, • przedterminowych wyborów burmistrza Kalisza Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim, • przedterminowych wyborów wójta gminy Łagów w województwie lubuskim; oba od 14 listopada. Rozporządzenia ministrów (poz. 1528 – 1540): • budownictwa z 5 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; od 29 listopada, • finansów z 5 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne; od 29 listopada, • kultury i dziedzictwa narodowego , z 26 i 30 października, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – specjalistycznej jednostki nadzoru, – zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów; oba od 29 listopada, • sprawiedliwości z 30 października w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów; od 29 listopada, • spraw wewnętrznych i administracji , z 30 października i 2 listopada, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – umundurowania policjantów, – wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe; oba od 29 listopada, • środowiska z 7 listopada zmieniające rozporządzenia w sprawie ustalania wskaźnika hałasu LDWN; od 14 listopada, • transportu , trzy z 31 października, w sprawie wykazu państw, w których uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej: – wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej, – wydane świadectwa zdolności żeglugowej, – wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków; wszystkie od 29 listopada, • zdrowia , z 30 października i 7 listopada, w sprawie: – specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (nowelizacja); od 22 listopada, a niektóre przepisy od 1 stycznia 2008 r., – rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego; od 29 listopada. Zobacz treść Dz.U. nr 210
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA