fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jakie uprawnienia na zarządzanie nieruchomościami

Zastanawiam się, czy nie zająć się profesjonalnie budynkiem naszej wspólnoty. Jakie trzeba posiadać uprawnienia do zarządzania nieruchomością wspólną? - Aniela O.
Odpowiada Genowefa Baziuk- -Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom:
Wymagania w stosunku do osób zarządzających i administrujących nieruchomościami określa ustawa o gospodarce nieruchomościami (a dokładnie art. 184 – 189 tej ustawy). W przypadku zarządzania nieruchomościami traktowanego jako działalność zawodowa osoba zarządzająca powinna posiadać licencję zarządcy nieruchomości. Podlega ona także obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli zarządzanie będzie wykonywane przez zarządców nieruchomości posiadających licencję zarządcy nieruchomości (art. 184. ust. 3. ww. ustawy). Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie jest stosowana do zarządzania nieruchomościami przez właścicieli (współwłaścicieli) i użytkowników wieczystych nieruchomości (art. 190 ww. ustawy).
Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że pojęcie „zarządca wspólnoty” nie jest jednoznaczne. Zgodnie z ustawą o własności lokali zamiast wybranego zarządu może istnieć zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18. ust. 1. Tego typu zarządcą może byś zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Art. 26. ust. 1. tej ustawy przewiduje też możliwość ustanowienia przez sąd zarządcy przymusowego. Jest on ustanawiany na wniosek jednego z właścicieli lokali lub dotychczasowego zarządcy nieruchomości w sytuacji, gdy zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w art. 184 ust. 2. określa, że zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu (wspomnianej ustawy). Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wprowadza pojęcie zarządcy obiektu budowlanego, którym jest osoba lub jednostka, która wraz z właścicielem jest obowiązana użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym (art. 61). W każdym z wyżej wymienionych znaczeń „zarządcą” jest jedna osoba fizyczna lub prawna. Osoby prawne mogą oczywiście zatrudniać dwie lub więcej osób, w tym dwu zarządców nieruchomości w znaczeniu nadanym przez ustawę o gospodarce nieruchomościami.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA