fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 10 października 2007

ona też dokonała zmian w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia w sprawie przyjęcia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005 – 2007 (DzU nr 185, poz. 1310)
kolejne jej rozporządzenie dotyczy dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (DzU nr 185, poz. 1311)
minister finansów określił zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia (DzU nr 185, poz. 1313)
rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysoko sprawnej kogeneracji (DzU nr 185, poz. 1314)
zmienione 28 września rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej dotyczące zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa (DzU nr 185, poz. 1315)
zmodyfikowane 21 września rozporządzenie o warunkach i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (DzU nr 185, poz. 1316)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA