fbTrack

Nieruchomości

Jasne wpisy w księgach wieczystych

Starostowie i wójtowie będą musieli uporządkować sytuację prawną nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa na Ziemiach Odzyskanych oraz w Gdańsku
Ma to utrudnić dochodzenie roszczeń przez obywateli obcych państw (głównie Niemiec), którzy żądają zwrotu majątków pozostawionych w Polsce po II wojnie światowej.
Obecnie Skarb Państwa oraz gminy często nie figurują w księgach wieczystych jako właściciele nieruchomości, chociaż powinny. W piątek Sejm, po burzliwej dyskusji, uchwalił ustawę, która ma pomóc w uporządkowaniu sytuacji prawnej nieruchomości na ziemiach zachodnich. Chodzi o ustawę o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nią starostowie mają obowiązek w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie ustawy przekazać wojewodom, marszałkom województw oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) wykaz nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa lub gmin. Na tej podstawie wojewodowie sporządzą zestawienia zbiorcze (mają na to miesiąc) i przekażą je ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ten z kolei przygotuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa i gmin położonych na Ziemiach Odzyskanych oraz na obszarze Gdańska. Opierając się na tym wykazie, starostowie (reprezentujący Skarb Państwa) oraz wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast (działający w imieniu gmin) wystąpią do wydziałów wieczystoksięgowych sądów o wpis swojego prawa własności. Mają na to 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli jednak potrzebne będzie wcześniej orzeczenie sądu stwierdzające nabycie na własność nieruchomości, muszą do niego wystąpić w tej sprawie.
Pracownikom gmin i starostw, którzy nie wywiążą się z nałożonych na nich obowiązków, grożą kary pieniężne.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL