fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Pozwolenie na ogrodzenie

Na terenie wspólnoty mieszkaniowej chcemy wykonać ogrodzone miejsca parkingowe na 14 samochodów. Jakie należy uzyskać pozwolenia, jakie powinno być ogrodzenie i bramy wjazdowe? Czy nowelizacja prawa budowlanego zmieni coś w tym zakresie? Zdzisław Z.
- Należy oddzielnie rozpatrzeć kwestie budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych (parking) i budowy ogrodzenia.
Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zgłoszenia do właściwego wydziału architektury bądź urbanistyki wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.
W przypadku zamiaru budowy więcej niż dziesięciu miejsc postojowych należy uzyskać pozwolenie na budowę. W celu uzyskania tego pozwolenia należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia. Do wniosku inwestor obowiązany jest dołączyć:
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, np. akt własności (formularz dostępny jest w starostwie powiatowym),
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli dla danego obszaru brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- projekt zagospodarowania działki (obejmuje on określenie granic działki, określenie istniejących i planowanych obiektów, przyłączy itp.)
- projekt architektoniczno-budowlany sporządzony przez projektanta,
- zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego.
Budowa ogrodzenia wmyśl art. 30 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego wymaga zgłoszenia (a nie uzyskania pozwolenia na budowę), jeżeli ogrodzenie to jest budowane od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz jego wysokość będzie wynosić powyżej 2,20 m.
Parametry oraz warunki, jakim powinny odpowiadać ogrodzenia oraz bramy wjazdowe i furtki, określa rozdział 9 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690). Zgodnie z nim ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, a bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9.
Podsumowując, zarząd wspólnoty na podstawie uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na przeprowadzenie inwestycji oraz na podstawie udzielonego mu przez właścicieli lokali odpowiedniego pełnomocnictwa, powinien złożyć w wydziale architektury bądź urbanistyki (urzędów powiatowego, gminnego lub dzielnicowego) wniosek o pozwolenie na budowę np. 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Musi też dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia (jeżeli ogrodzenie to będzie postawione od strony drogi, ulicy, placu, torów kolejowych itp. lub jeżeli ogrodzenie będzie miało wysokość powyżej 2,20 m).
Przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa projekt z czerwca 2007 r. nowej ustawy - Prawo budowlane przewiduje, iż inwestor zamierzający rozpocząć budowę obiektu budowlanego występuje o udzielenie zgody budowlanej. Zgodnie z projektem ustawy uzyskanie zgody budowlanej nie będzie wymagać budowa ogrodzeń.
Budowa zaś miejsc postojowych dla samochodów osobowych powyżej dziesięciu stanowisk włącznie będzie możliwa na podstawie zgłoszenia, do którego konieczne będzie dołączenie projektu budowlanego, chyba że powierzchnia zabudowy będzie przekraczać 5000 mkw. - wówczas projekt ustawy przewiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA