fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Działa kolejny sąd od domen internetowych

Sprawy kierowane do Sądu Polubownego
Nieznane
Spory dotyczące domen internetowych kończących się literami.pl może od niedawna rozstrzygać nowa instytucja - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
Dotychczas sprawy domen trafiały do sądów powszechnych oraz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
- Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, która rejestruje domeny.pl, doszła do wniosku, że dla użytkowników Internetu będzie korzystniej, gdy rozstrzyganiem sporów dotyczących domen zajmie się jeszcze jeden sąd. Zgodziliśmy się przyjąć tę propozycję -mówi Piotr Nowaczyk, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Od 18 marca zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy mogą kierować pozwy w sprawach domen także do tego sądu. Od tego dnia obowiązuje bowiem zmieniony regulamin NASK.
Dlaczego warto kierować sprawę do Sądu Arbitrażowego?
-Jego atutem jest szybkość. Wyrok może zapaść nawet w ciągu miesiąca od skierowania sprawy. Staramy się także maksymalnie uprościć procedury - odpowiada Nowaczyk. - Właśnie dlatego wszelkie pisma i doręczenia mogą być dostarczone stronom za pomocą poczty elektronicznej.
Osoba bądź firma składająca pozew w sprawie domeny internetowej może wskazać arbitra z listy prowadzonej przez SA. Pozwany ma prawo się jednak na niego nie zgodzić i zaproponować inną osobę. Jeśli przez trzy tygodnie strony nie dojdą do porozumienia w sprawie arbitra, powoła go prezes SA. Zasadą jest, że spory rozstrzyga jeden arbiter. Na zgodny wniosek obydwu stron może jednak zostać powołany skład trzyosobowy.
Przed przeprowadzeniem postępowania osoba lub firma, której prawo w związku z rejestracją domeny naruszono, może złożyć wniosek o mediację. Przeciwnik nie musi jednak na nią przystać.
Sąd Arbitrażowy wart jest polecenia przede wszystkim tym, którzy chcą doprowadzić do odebrania domeny. Jeśli powodowi zależy na odszkodowaniu, powinien skierować sprawę od razu do sądu powszechnego. Spór może być także rozstrzygnięty przez Sąd Arbitrażowy, ale na zasadach ogólnych i tylko wtedy, gdy strony wcześniej się umówiły, że będzie on właściwy, lub gdy obydwie wyrażą na to zgodę.
- Zgodnie z regulaminem NASK każdy abonent jest zobowiązany doręczyć podpisany przez siebie zapis sądowi polubownemu. Jeśli tego nie uczyni, po trzech miesiącach umowa o domenę zostaje rozwiązana.
- Prawomocny wyrok sądu polubownego lub sądu powszechnego stwierdzający naruszenie przez abonenta praw innej osoby daje podstawy do rozwiązania umowy w sprawie domeny bez zachowania terminów wypowiedzenia.
PRZYDATNE ADRESY: www.dns.pl/spory.html - informacje NASK o sposobie rozstrzygania sporów,
www.piit.org.pl - Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT,
www.sakig.pl - Sąd Arbitrażowy przy KIG.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA