fbTrack

Ustrój i kompetencje

Obowiązki gmin w związku z wyborami parlamentarnymi

Wojciech Mrozek
Nieznane
Ponieważ wybory parlamentarne są konsekwencją skrócenia kadencji Sejmu, również terminy wykonania czynności wyborczych ulegają skróceniu - przypomina doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego Wojciech Mrozek
Zgodnie z art. 29 ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu (dalej: ordynacja) głosowanie w wyborach parlamentarnych przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie przepisów ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 21 października tego roku głosowanie będzie zatem odbywało się w stałych obwodach głosowania utworzonych już wcześniej na potrzeby wyborów samorządowych.
W pierwszej kolejności obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) było ustalenie, czy nie nastąpiła zmiana granic obwodów głosowania (np. w razie pojawienia się nowych ulic, zmiany nazw ulic, nowych numerów nieruchomości, zmiany granic gminy), czy w danym obwodzie nie zmieniła się liczba mieszkańców (stały obwód powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców). W razie zaistnienia jednej z tych okoliczności rada gminy na wniosek wójta powinna odpowiednio zmienić przepisy uchwały o podziale gminy na stałe obwody głosowania.
Rada gminy na wniosek wójta musi też zdecydować o utworzeniu obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej (pod pewnymi warunkami) oraz w zakładach karnych (aresztach śledczych), jeśli znajdują się na obszarze tej gminy. Tworząc takie obwody, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Ponieważ wybory parlamentarne są konsekwencją skrócenia kadencji Sejmu, również terminy wykonania czynności wyborczych ulegają skróceniu (art. 10 ust. 2 ordynacji). W wypadku wskazanych czynności wyborczych organy gminy powinny je wykonać najpóźniej w 38. dniu przed dniem wyborów. Niewątpliwie czas na dokonanie tych czynności był wyjątkowo krótki, zaledwie siedem dni, bo datę wyborów (21 października) poznaliśmy 7 września, a czas na dokonanie tych czynności ostatecznie upływał 13 września. Niewykonanie ich w terminie nie zwalnia jednak od spełnienia tego obowiązku. Wręcz przeciwnie: organy gminy czynności tych powinny dokonać niezwłocznie. W przeciwnym razie muszą się liczyć z wezwaniem ze strony właściwej okręgowej komisji wyborczej, a w razie dalszej bezczynności spoczywające na nich czynności wykona właściwa okręgowa komisja wyborcza. Z punktu widzenia wyborcy ważne są też obowiązki gminy związane ze sporządzaniem i aktualizacją spisu wyborców oraz wydawaniem zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL