fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gospodarowanie odpadami wymaga oceny oddziaływania

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Czy przyjęcie przez radę gminnego planu gospodarki odpadami powinno być poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko?
[b]Tak[/b]. Podjęcie takiej uchwały bez wcześniejszego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko narusza przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W szczególności uchwała taka narusza art. 46 pkt 2 tej ustawy.
Jak wynika z treści przytoczonego przepisu, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in. projekty: polityki, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W konsekwencji uznać należy, że tak podjęta uchwała narusza prawo i jest nieważna.
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6345C9D5E4DDA0063973DF0727D38765?id=289150]ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA