fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Organ najpierw sprawdza, czy sprawa może się zająć

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Żądanie załatwienia sprawy wolno przekazać do innego organu dopiero wtedy, gdy ten, do którego trafiło pismo uzna, że nie jest właściwy do jego rozpatrzenia
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 1 września 2010 r., II SA/Go 496/10[/b]
[srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]
J.M. zwrócił się z pismem o podjęcie interwencji w sprawie niszczenia drzew i krzewów przy budowie drogi. Na skutek pisma została przeprowadzona wizja lokalna przez pracowników biura ochrony środowiska urzędu miasta przy udziale kierownika budowy.
Podczas przeprowadzonej wizji prowadzonych prac budowlanych nie stwierdzono jakichkolwiek śladów niszczenia drzew i krzewów. Wszystkie roboty ziemne prowadzone były w bezpiecznej odległości od istniejących drzew, a drzewa były odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Organ wskazał także, że zgodnie z przyjętą przez urząd miasta procedurą kontroli inwestycji organem właściwym do nadzoru prowadzonej inwestycji jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
J.M., nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem, złożył na nie zażalenie. Twierdził, że postanowienie organu I instancji nie spełnia wymogów zawartych w art. 124 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link].
Samorządowe kolegium odwoławcze postanowieniem utrzymało jednak w mocy pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie. Stwierdziło przy tym, że jeżeli organ I instancji uznał, że jest niewłaściwy w sprawie powinien niezwłocznie przekazać rozpatrzenie sprawy organowi właściwemu, czyli powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego.
Sprawa trafiła do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Zdaniem SA skarga zasługiwała na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 65 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do organu właściwego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Podjęcie działań w trybie art. 65 § 1 k.p.a musi być jednak poprzedzone ustaleniami i rozważaniami pozwalającymi na uznanie, że przy wykorzystaniu wszelkich metod wykładni organ, do którego wpłynęło żądanie rozpoznania sprawy nie jest właściwy, a nadto dopiero jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego, z którego organ administracji publicznej wyprowadzi wniosek, że nie jest właściwy do załatwienia danej sprawy, daje mu podstawę do przekazania żądania organowi właściwemu jego zdaniem w sprawie.
Organ, do którego podanie wpłynęło, zobowiązany jest zatem w pierwszej kolejności ustalić przedmiot żądania (wniosku), następnie ustalić, czy podanie takie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej należącej do jego kompetencji, a w przypadku ustalenia innego organu właściwego rzeczowo, miejscowo i instancyjnie – przekazać temu organowi wniesione podanie.
Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=85ED76021C744B08B64D9109FD596498?id=324407]ustawy o ochronie przyrody[/link], jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA