fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Jak przygotować wieloletnią prognozę finansową 

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
W tym roku samorządowcy, poza opracowaniem budżetu na rok następny czy uchwaleniem podatków, będą mieli dodatkowy obowiązek: konieczność przyjęcia wieloletnich prognoz finansowych
Takie wymogi wynikają z obowiązującej od początku bieżącego roku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A1C231F0125198205D7F49BC3E8BCCFE?id=325303]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)[/link].
Wprowadziła ona – obok zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego – nowe zadanie. Jest nim opracowanie i uchwalenie nowego instrumentu wieloletniego planowania finansowego, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa.
[srodtytul]Ważne terminy[/srodtytul]
Warunki, jakie musi spełniać wieloletnia prognoza finansowa, precyzują art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych. Określają również, co powinien zawierać projekt uchwały w tej sprawie. Wynika z nich, że podstawowymi składnikami [b]tej prognozy są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu gminy (powiatu, województwa)[/b].
Muszą się w niej znaleźć również informacje o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej oraz o sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Dane te pozwalają na stworzenie prognozy kwoty długu, która z kolei jest kluczowym elementem służącym utrzymaniu płynności finansowej jednostki, w okresie objętym prognozą.
Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały rady (sejmiku). Uchwała ta powinna zostać podjęta w terminie właściwym do uchwalenia budżetu. Ustawodawca wymaga ponadto, aby jej projekt został zaopiniowany przez właściwą regionalną izbę obrachunkową. To z kolei powoduje, że musi być on gotowy najpóźniej do 15 listopada, czyli tuż przed tegorocznymi wyborami samorządowymi.
[srodtytul]Planowane koszty i wydatki[/srodtytul]
Wieloletnią prognozę budżetową przyjmuje się na okres roku, którego dotyczy budżet i kolejne trzy lata. Jej zawartość precyzuje art. 226 ustawy o finansach publicznych. Jak wynika z treści ustępu 1, wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego kolejnego roku objętego prognozą:
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości.
Art. 226 ust. 2 określa natomiast, jakie dane powinny zostać wyszczególnione w informacji o planowanych wydatkach.
Opracowując ten fragment prognozy, należy wyszczególnić przede wszystkim te wydatki, które wynikają z limitów wydatków na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia (m.in. programy, projekty lub inne zadania, w tym realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).
Należy również określić kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
[srodtytul]Upoważnienia dla zarządu[/srodtytul]
W treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej można zawrzeć upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (wójt, zarząd) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wymienionych w niej przedsięwzięć.
[b]Rada (sejmik) może również w tej uchwale upoważnić wójta (zarząd) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w bieżącym roku budżetowym (i w latach następnych) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy (powiatu, województwa)[/b] i których płatności przypadają w latach następnych.
Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (powiatu, województwa) do zaciągania wymienionych wyżej zobowiązań.
Jeśli uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie będzie zawierała takich upoważnień, to właściwa rada (sejmik) będzie musiała ich udzielać w uchwałach budżetowych lub na bieżąco.
[ramka][b]Projekt, opinia, a potem uchwała[/b]
Inicjatywa dotycząca sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do wójta (zarządu) gminy (powiatu, województwa samorządowego).
Projekt uchwały wójt (zarząd) przedstawia równocześnie: regionalnej izbie obrachunkowej – do zaopiniowania, a organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – do uchwalenia. Może to nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej lub po odpowiedniej korekcie projektu uchwały, gdy opinia ta ma charakter negatywny.
Wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się projekt uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Należy przyjąć, że w kolejnych latach wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA