fbTrack

Opinie z rynku

Czy potrzebna jest zgoda na postawienie budynku

[b]Chciałbym ustawić kiosk na działce sąsiada. Sąsiad się zgadza, nie będzie wylewania fundamentów. Czy jednak muszę to zgłosić do gminy i uzyskać jakąś zgodę?[/b]
(nazwisko do wiadomości redakcji) [b]Radosław Pluciński, radca prawny, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna[/b]
W przypadku obiektów budowlanych, które nie są trwale związane z gruntem, a jest nim kiosk nieposiadający fundamentów, przepisy ustawy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183262]Prawo budowlane[/link] wymagają od inwestora uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W świetle obowiązujących przepisów kiosk uznawany jest bowiem za tzw. tymczasowy obiekt budowlany i stosują się do niego wymogi porównywalne do wymogów dla budowy budynków trwale powiązanych z gruntem. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji konieczne jest zatem uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby ją uzyskać, inwestor powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dla nieruchomości, na której chce postawić swój kiosk, istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku obowiązywania takiego planu inwestycja może być zrealizowana bezpośrednio na podstawie zawartych w nim ustaleń. W przypadku braku planu miejscowego należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Precyzuje ona warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Wymienione są w niej wymagane dokumenty (uzgodnienia, opinie) oraz dołączona jest mapa terenu objętego decyzją. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek zainteresowanej strony wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dopiero po spełnieniu tych wymogów możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy go złożyć we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, załączając wymagane dokumenty, m.in. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy szczególne, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL