fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Gdy brak rozstrzygnięcia, wolno wnosić o jego uzupełnienie

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o zwrocie kosztów w orzeczeniu umarzającym postępowanie, a jeśli tego nie zrobi, strona może złożyć wniosek o uzupełnienie orzeczenia w tym zakresie
[b]Tak wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 18 czerwca 2010 r., II FZ 165/10[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
WSA umorzył postępowanie w sprawie ze skargi na bezczynność dyrektora izby skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Pełnomocnik skarżącego równocześnie ze zgłoszeniem swojego udziału w postępowaniu wniósł o zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.
WSA zasądził więc od dyrektora izby skarbowej na rzecz T. SA kwotę 257 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Postanowienie to zostało zaskarżone przez dyrektora izby skarbowej.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
NSA orzekł, że zażalenie jest zasadne, ale z innych przyczyn niż wskazane przez dyrektora izby skarbowej.
Przypomniał, że zgodnie z art. 210 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=14BEC281A2A9509A512B72FCC2A63EC2?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link] skarżący może uzyskać zwrot kosztów, gdy najpóźniej do zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia zgłosi taki wniosek. Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o zwrocie kosztów w orzeczeniu umarzającym postępowanie z przyczyny określonej w art. 54 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wskazać jednak należy, że gdy sąd nie rozstrzygnie o zwrocie kosztów mimo wniosku strony, może ona złożyć wniosek o uzupełnienie orzeczenia w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 157 ustawy (który na mocy art. 166 ma zastosowanie do postanowień) strona może w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z urzędu – a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia – zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.
[wyimek]Na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku jest 14 dni [/wyimek]
W aktach sprawy brak jest jednak takiego wniosku strony. Tymczasem sąd pierwszej instancji wydał odrębne postanowienie dotyczące zasądzenia kosztów na rzecz spółki, jako podstawę wskazując art. 201 § 1 ustawy. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ani ten, ani żaden inny przepis w stanie faktycznym sprawy nie przewiduje możliwości zasądzenia kosztów z urzędu.
Ponieważ art. 201 § 1 ustawy nie może stanowić samodzielnej podstawy do zasądzenia kosztów w odrębnym postanowieniu, a art. 157 nie daje podstaw do podjęcia rozstrzygnięcia z urzędu, wydanie zaskarżonego postanowienia było niedopuszczalne.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA