fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Wadium i zabezpieczenie w księgach rachunkowych

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
W jaki sposób księgować wadium i zabezpieczenia w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej?
Jednostka budżetowa zorganizowała przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, wykonawcy uczestniczący w postępowaniu byli zobowiązani do wniesienia wadium, a następnie po rozstrzygnięciu postępowania, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą - zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wysokość wadium ustalono na kwotę 3 000 zł, zaś wysokość zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10 proc. wartości wynagrodzenia wykonawcy.
Niestety, już po ogłoszonym wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany w toku postępowania wykonawca wycofał się z postępowania, czego skutkiem był przepadek wniesionego przez niego wadium. W tej sytuacji jednostka ponownie wybrała najkorzystniejszą ofertę z pozostałych złożonych w tym postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, został przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 13 000 zł. Zabezpieczenie zostało wniesione.
[b]Zobaczmy, jakich zapisów księgowych powinna dokonać jednostka budżetowa w swoich księgach rachunkowych.[/b]
Wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów to dla jednostki budżetowej organizującej postępowanie przetargowe sumy depozytowe.
Zgodnie z zasadami prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym jednostkach budżetowych określonych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]rozporządzeniu ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 142 poz. 1020 ze zm.)[/link], wszelkie operacje dotyczące przyjmowania i zwrotu środków pieniężnych stanowiących sumy depozytowe ( kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów) podlegają ewidencji na koncie 139 – „Inne rachunki bankowe” w korespondencji z kontem rozrachunkowym 240 – „Pozostałe rozrachunki”.
Z uwagi na różne rodzaje sum depozytowych, oraz w celu zachowania przejrzystości, prawidłowości i rzetelności prowadzonych rozliczeń z powyższego tytułu, do wyżej wymienionych kont powinna być prowadzona ewidencja analityczna. Jej szczegółowe zasady powinny wynikać z uregulowań wewnętrznych, do opracowania których zobowiązany jest kierownik jednostki zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166037]ustawy z 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)[/link].
Na uregulowania te składają się:
1) zakładowy plan kont,
2) dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości,
3) instrukcja obiegu dokumentów.
Uwzględniając opisane podstawy zapisów księgowych dotyczących sum depozytowych, ewidencja operacji dotyczących wniesienia i przepadku wadium oraz wniesienia zabezpieczenia powinna przedstawiać się następująco:
[b]1) Wniesienie wadium przez wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym. [/b]
Wn 139 - Inne rachunki bankowe ( w analityce: wadia)
Ma 240 - Pozostałe rozrachunki (w analityce: odpowiednio wykonawcy X i Y)
[b]2) Przypis z tytułu przepadku wadium, w związku z wycofaniem się wykonawcy z postępowania przetargowego. [/b]
Wn 240 - Pozostałe rozrachunki (w analityce: wykonawca X)
Ma 760 - Pozostałe przychody i koszty
[b]3) Przekazanie środków wynikających z przepadku wadium - z rachunku depozytowego na rachunek dochodów.[/b]
Wn 140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
Ma 139 - Inne rachunki bankowe ( w analityce: wadia)
[b]4) Wpływ na rachunek bankowy (subkonto dochodów) - środków stanowiących dochody, pochodzących z przepadku wadium. [/b]
Wn 130 - Rachunki bieżące jednostek budżetowych(subkonto dochodów-analityka § 097)
Ma 140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
[b]5) Przekazanie na rachunek bankowy jednostki samorządowej uzyskanych dochodów z przepadku wadium.[/b]
Wn 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
Ma 130 - Rachunki bieżące jednostek budżetowych
[b]6) Wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę Y. [/b]
Wn 139 - Inne rachunki bankowe ( w analityce: zabezpieczenia należytego wykonania umowy)
Ma 240 - Pozostałe rozrachunki (w analityce: wykonawca Y)
[b]7) Zwrot wadium Wykonawcy Y, w związku z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz podpisaniem umowy na wykonanie prac remontowych. [/b]
Wn 240 - Pozostałe rozrachunki (w analityce: wykonawca Y)
Ma 139 - Inne rachunki bankowe ( w analityce: wadia)
Należy pamiętać, że środki wpłacone z tytułu wadium przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, mogą na jego wniosek zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wówczas wykonawca ten zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia jako różnicy pomiędzy ustaloną kwotą zabezpieczenia a kwotą wniesionego wadium.
[b]Podstawa prawna:[/b]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]- rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) [/link]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=343427]- rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207)[/link].
[i]Autorka jest główną księgową jednostki budżetowej[/i]
[ramka][b]Czytaj więcej o rachunkowości samorządów w serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/406042.html]Samorząd » Finanse » Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego[/link] [/b][/ramka]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA