Zadania

Strażnik miejski przeszuka ci kieszenie

Fotorzepa
Strażnik miejski będzie mógł przeszukiwać osoby i ich bagaże. Będzie mógł pędzić na sygnale i używać paralizatorów
Strażnik miejski będzie mógł dokonywać kontroli osobistej i będzie mógł przeglądać zawartość naszych podręcznych bagaży osób. Ale oczywiście tylko w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, lub jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przeszukiwany posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
Ma przy tym - jak to opisuje ustawodawca - „obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.” [link= http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=88E5B1260BF12DAB3C5FCDB9211AAF8B?id=315386] Nowelizacja ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 803)[/link], która wchodzi w życie 24 grudnia 2009 r. określa także, że pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym mogą być od teraz pojazdy straży gminnych (miejskich). A to znaczy, że kierujący takim pojazdem może, w szczególnych przypadkach, nie stosować się do przepisów o ruchu drogowym. Czyli pędzić na sygnale.
W ustawie wymienia się także z jakich środków przymusu bezpośredniego może korzystać od teraz strażnik miejski. [ramka] [b]Dostępnymi środkami przymusu bezpośredniego są:[/b] - siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, - kajdanki, - pałki obronne wielofunkcyjne, - psy i konie służbowe, - paralizatory, - ręczne miotacze gazu. [/ramka] Ustawodawca wymienia także precyzyjnie zadania strażników. [ramka][b]Do zadań straży należy w szczególności:[/b] 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. [/ramka] Nowelizacja zakłada, że nadzór nad działalnością straży sprawuje właściwy terytorialnie wojewoda, przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji. Ustanawia się dzień 29 sierpnia jako Dzień Straży Gminnej.

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL