Ustrój i kompetencje

Precyzyjne zasady wyboru przewodniczącego

Sejm doprecyzował procedurę wyboru przewodniczącego rady gminy, rady powiatu i przewodniczącego sejmiku wojewódzkiego
Sejm zmienił ustawy o samorządzie: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6AADBC1E514D1E5F746DEB246008430B?id=163433]gminnym[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8654F94BB402967B4A774BB7B11AB97D?id=163434]powiatowym[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=721455AE5A3D19E71AFC236CDE880FA7?id=163432]samorządzie województwa[/link].
Zmiana przyjęta 17 grudnia 2009 roku ma charakter doprecyzujący. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących (rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego) oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję rady gminy (powiatu, sejmiku), w celu wyboru przewodniczącego, zwoła wojewoda. Sesja będzie zwoływana na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa.
Do czasu wyboru przewodniczącego sesję rady gminy (powiatu, sejmiku), poprowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji. W jednostce samorządu terytorialnego, w której do dnia wejścia w życie ustawy odwołano przewodniczącego i wiceprzewodniczących organu stanowiącego albo przyjęto ich rezygnację i nie dokonano w ich miejsce wyboru osób do pełnienia tych funkcji, sesję organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zwoła, w celu wyboru przewodniczącego, wojewoda w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Za nowelizacją głosowało 399 posłów - za było 398, nikt nie był przeciw. Wstrzymał się jeden poseł, sześćdziesięciu nie głosowało. [b]Zobacz [link=https://grafik.rp.pl/grafika2/419988]druk sejmowy[/link][/b]

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL