Orzecznictwo

Jak rozliczyć odsetki od kredytów refinansowych przejętych w związku z nabyciem udziałów

www.sxc.hu
Odsetki od kredytów refinansowych zaciągniętych na umowę o przejęcie długu w zamian za udziały mają jedynie pośredni związek z nabyciem takich udziałów i mogą być zaliczone do kosztów podatkowych
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 10 listopada 2009 r. (III SA/Wa 870/ 09).[/b]
Spółka zawarła umowę o przejęciu długu (kredytu) innego przedsiębiorcy w zamian za jego udziały. Następnie zwróciła się z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych, pytając, czy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od przejętych kredytów oraz od kredytów refinansowych na spłatę przejętego długu. Spółka zwróciła uwagę, że co prawda art. 16 ust. 1 pkt 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link] wyłącza z katalogu kosztów wydatki na nabycie akcji (udziałów), jednak nie ma zastosowania w tym wypadku, nie ma bowiem bezpośredniego związku wydatków (odsetek od przejętych zobowiązań) z nabyciem udziałów.
Organy podatkowe nie zgodziły się z jej stanowiskiem. Stwierdziły, że te odsetki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bo spółka nie wykazała ich wpływu na osiągnięcie przychodu. Sąd jednak przyznał jej rację i uchylił interpretację. Wskazał, że w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT wydatki bezpośrednio związane z nabyciem akcji (udziałów) nie mogą być zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów. Jednak w tej sprawie konieczność spłaty odsetek jest jedynie pośrednio związana z „nabyciem” udziałów. Należy więc uznać, że wydatki te nie są objęte ustawowym wyłączeniem. W świetle powyższego odsetki od kredytów „nabytych” w związku z zawarciem umowy o przejęcie długu w zamian za udziały w innym przedsiębiorstwie oraz od kredytów refinansowych mogą być zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów. [i]Autor jest członkiem Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i] [ramka][b] Komentuje Andrzej Chętkowski, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie):[/b] Przejęcie cudzych zobowiązań pożyczkowych (kredytów) wiąże się z koniecznością ponoszenia przez przejmującego dług kosztów odsetek naliczanych od przejętego zobowiązania. Obecnie organy podatkowe odmawiają podatnikom prawa do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, również gdy przejęcie długu było związane z nabyciem określonych składników majątkowych (np. udziałów). Wynika to z nieuzasadnionego i sztucznego rozdzielenia czynności przejęcia długu i transakcji nabycia tych składników, tj. założenia że przejęcie długu jest całkowicie niezależne od nabycia składników majątkowych i późniejszego wykorzystywania ich w działalności gospodarczej. W konsekwencji organy podatkowe stoją na stanowisku, że odsetki od przejętego długu, jako odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez inny podmiot, nie mogą być uznane za poniesione w celu uzyskania przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów nabywcy składników majątkowych. Omawiane orzeczenie potwierdza pośrednio, że taki pogląd nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o CIT. Z sentencji wyroku można wywnioskować, że odsetki płacone od kredytów (pożyczek) przejętych w związku z nabyciem udziałów: - są związane z możliwością uzyskiwania przychodów przez nabywcę tych udziałów, - z uwagi na brak wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodów w przepisach szczególnych ustawy o CIT mogą być kosztami podatkowymi u przejmującego dług. Sprawa rozstrzygnięta przez warszawski sąd dotyczyła odsetek od pożyczki (kredytu) przejętej w zamian za wynagrodzenie w postaci udziałów. Jednak wydaje się, że argumenty przedstawione w tym orzeczeniu mogą być wykorzystywane również w przypadku innych transakcji obejmujących przejęcie cudzego długu w zamian za wynagrodzenie (np. długów przejętych w wyniku aportu). Ponadto, w razie sporu z organami podatkowymi, warto powołać się również na to, że jeszcze do niedawna organy podatkowe wyrażały inne poglądy, akceptując możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od długów przejętych w związku z nabyciem udziałów (np. [b]interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 stycznia 2009 r., ILPB3/423-702/08-2/MM)[/b].[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL