Orzecznictwo

Sam wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa przedawnienia

Dla przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego konieczne jest zastosowanie wobec zobowiązanego środka egzekucyjnego oraz poinformowanie go o tym. Nie wystarcza wszczęcie postępowania przez odpowiedni organ
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Rzeszowie z 8 grudnia 2009 r., (I SA/Rz 784/09).[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Samorządowe kolegium odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie wójta gminy, którym organ, jako wyrażający stanowisko wierzyciel, uznał za bezzasadny zarzut przedawnienia zobowiązań podatkowych w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.
Zdaniem wójta należności nie uległy przedawnieniu, bo zgodnie z art. 70 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link] nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia na skutek zastosowania wobec dłużnika środka egzekucyjnego. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA przypomniał, że poza sporem pozostaje fakt, iż egzekwowane należności miały charakter publicznoprawny, a zatem ich egzekucja należy do organów administracyjnych, a do komornika sądowego jedynie w razie wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, na podstawie odpowiedniego postanowienia sądu. Kwestią sporną jest to, w jaki sposób czynności zajęcia rachunku bankowego zobowiązanego wpłynęły na kwestię przedawnienia się zobowiązania podatkowego. Podnoszona przez organy administracyjne okoliczność, że art. 70 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link] dla przerwania biegu przedawnienia wymaga jedynie zastosowania ujętego w ustawie środka egzekucyjnego oraz zawiadomienia o tym fakcie dłużnika, nie oznacza, iż zastosowanie tego środka może nastąpić z pominięciem innych przepisów prawa. Organowi wolno działać jedynie w taki sposób, w jaki ustawa mu na to zezwala. Zasada ta odnosi się do wszelkich sfer działalności organów, a zatem dotyczy również sposobu egzekwowania należności publicznoprawnych. Nie można zatem przyjąć, tak jak zrobił to organ odwoławczy, iż skoro art. 70 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link] dla przerwania biegu przedawnienia wymaga jedynie zastosowania środka egzekucyjnego oraz zawiadomienia o tym fakcie dłużnika, to wymóg ten zostaje spełniony zarówno w wyniku przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w zgodzie z ogólnymi zasadami działania administracji państwowej, jak i w oderwaniu od tychże zasad. [b]Zbieg egzekucji jako konieczna przesłanka umożliwiająca legitymowanie sądowego organu administracyjnego do wyegzekwowania należności publicznoprawnej od zobowiązanego wymaga wszczęcia w stosunku do dłużnika dwóch postępowań – egzekucji sądowej oraz administracyjnej.[/b] Tymczasem postępowanie egzekucyjne w administracji nie zostało w ogóle wszczęte. Nie może zatem dojść do skutecznego przerwania biegu przedawnienia poprzez faktyczne dokonanie czynności przez organ do tego nieuprawniony.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL