Podatki

Można zakwestionować decyzję urzędu

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Pierwszy krok to odwołanie do izby skarbowej. Podatnik ma na nie dwa tygodnie od otrzymania decyzji. Potem zostaje skarga do sądu
Zdarza się jednak, że już izba uwzględnia argumenty zainteresowanego. Dlatego warto przekonująco uzasadnić swoje racje. Pamiętajmy, że odwołanie powinno zawierać przede wszystkim:
- zarzuty przeciw decyzji (np. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie albo niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy), - określenie istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania (czyli to, czego się domagamy, np. uchylenia decyzji),
- wskazanie dowodów uzasadniających żądanie. [b]Warto się oczywiście powołać na korzystne orzeczenia sądowe bądź interpretacje. Nie przesądzają one wyniku sporu, ale fiskus powinien wziąć je pod uwagę przy ocenie sprawy. [/b] [srodtytul]Ważne formalności [/srodtytul] Oprócz tego w odwołaniu muszą się znaleźć elementy wymagane dla pism składanych w urzędzie, czyli: - oznaczenie strony wnoszącej odwołanie wraz z adresem i numerem NIP, - data, - oznaczenie organu odwoławczego, - wskazanie podstawy prawnej odwołania, - określenie zaskarżonej decyzji (data jej sporządzenia i doręczenia oraz numer sprawy), - podpis osoby wnoszącej odwołanie, - opis załączników (jeżeli są dołączone). Jeśli pismo ma braki formalne, fiskus powinien wezwać podatnika do ich uzupełnienia. Odwołanie możemy napisać sami, nie musi go sporządzać doradca podatkowy, radca prawny albo adwokat. [srodtytul]Dwa tygodnie do namysłu [/srodtytul] Na odwołanie mamy 14 dni od doręczenia decyzji. Jak liczyć ten termin? Nie uwzględniamy tu dnia, w którym nastąpiło doręczenie. Jeżeli więc podatnik otrzymał decyzję 3 grudnia, 14-dniowy termin do złożenia odwołania biegnie od 4 grudnia i upływa 17 grudnia o godz. 24. Jeżeli 14. dzień to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, koniec terminu się przesuwa – na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. [b]Odwołanie składamy za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Tak więc wysyłamy je do niego. [/b]Dopiero urząd przekazuje pismo do izby skarbowej. Ta ma co do zasady dwa miesiące na rozstrzygnięcie. Jeśli jest niekorzystne, możemy złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Izba skarbowa nie może wydać decyzji na niekorzyść odwołującego się podatnika. Przepisy przewidują od tej zasady wyjątek tylko wtedy, kiedy decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. [srodtytul]Uwaga na termin[/srodtytul] Jeśli przebywamy za granicą, pismo musimy złożyć w polskim urzędzie konsularnym. Co będzie, gdy wyślemy je pocztą? Możemy się nie zmieścić w terminie. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [b](sygn. III SA/Wa 928/05)[/b]. Podatnik wysłał pismo w Niemczech. Zrobił to 28 czerwca. Do polskiego urzędu płynęło 4 lipca, a termin upłynął 30 czerwca. W takim wypadku decyduje data wpływu pisma do urzędu – uznał sąd. Podatnik przekroczył więc termin. Trzeba też uważać, gdy przekazuje się pismo pocztą kurierską. Datą jego złożenia będzie dzień, w którym dotrze ono do urzędu skarbowego (albo w którym zostało nadane na Poczcie Polskiej). Aby uniknąć niepotrzebnych problemów – np. wskutek tego, że odwołanie przeleży w zapomnianej skrzynce pocztowej – warto przesłać je listem poleconym. I zachować oczywiście dowód nadania. [ramka] [b][link=https://grafik.rp.pl/grafika2/417049]Zobacz wzór odwołania[/link][/b][/ramka] [ramka] [b]Nie wyrzucaj potwierdzenia[/b] [b]Aby mieć pewność, że odwołanie zostało wniesione w terminie, trzeba zwrócić uwagę na kilka zasad:[/b] - jeśli nadaje się pismo na poczcie, decydujące znaczenie ma data stempla, -przesyłając odwołanie listem poleconym, należy zachować dowód nadania z czytelnie wypisaną datą, - w razie składania odwołania w siedzibie urzędu, trzeba zażądać potwierdzenia jego wniesienia, Termin zostanie zachowany, jeżeli w ferworze sporu wyślemy pismo do innego urzędu. Także złożenie odwołania do izby skarbowej bez pośrednictwa urzędu nie powoduje negatywnych skutków przekroczenia terminu[/ramka] [ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/61483.html]Zobacz też wzory innych pism podatkowych[/link][/b][/ramka] Masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=p.wojtasik@rp.pl]p.wojtasik@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL