Akty prawne

Obowiązują od 10 grudnia 2009

[srodtytul]SŁUŻBA CELNA[/srodtytul]
- minister finansów wskazał 17 komórek organizacyjnych, w których pełniący obowiązki służbowe funkcjonariusze celni mają prawo użycia broni palnej. Określił też kryteria i tryb przydziału broni oraz sposób jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332370]DzU nr 196, poz. 1512[/link]) [srodtytul]TRANSPORT KOLEJOWY[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczy opłat za udzielenie licencji (równowartość w złotych 1750 euro) i licencji tymczasowej (175 euro) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332364]DzU nr 196, poz. 1515[/link]) [srodtytul]AKCYZA[/srodtytul] - w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi o przekazywaniu gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zmienił się ust. 3 w § 5. Wynika z niego, że niewykorzystane w danym roku budżetowym kwoty dotacji podlegają zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332382]DzU nr 196, poz. 1517[/link]) [srodtytul]RUCH DROGOWY[/srodtytul] - na pieczęci funkcjonariusza Straży Granicznej (potwierdzającej prędkość i czas jazdy oraz czas postoju) zamiast Lubuski Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim od dzisiaj widnieje napis: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332380]DzU nr 196, poz. 1518[/link]) - lista wykroczeń, za które funkcjonariusze SG mogą nakładać grzywny (mandat karny), zwiększyła się o dwie pozycje: art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (np. brak wymaganych dokumentów, naruszenie zasad o maksymalnym dziennym czasie prowadzenia pojazdu) oraz art. 24 ust. 4 ustawy o systemie tachografów cyfrowych (wykroczenia związane z kartą kierowcy) ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332378]DzU nr 196, poz. 1519[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL