Ustrój i kompetencje

Wzory wniosków o dotacje określi wójt

Czy rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, może określić w ich treści wzory wniosków: o przyznanie i o przekazanie dotacji?
[b]Nie.[/b] Umiejscowienie w treści uchwały zarówno wzoru wniosku o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, jak i wzoru wniosku o przekazanie dotacji na ten cel wykracza poza zakres związany z kompetencjami rady. Zamieszczenie takich wzorów w uchwale wiąże się bowiem ściśle ze sposobem jej wykonania.
To z kolei należy do kompetencji organu wykonawczego gminy, czyli wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady oraz zadania gminy określone przepisami prawa. Natomiast zgodnie z ustępem 2 tego artykułu do wyłącznej kompetencji wójta należy, w szczególności, określenie sposobu wykonywania uchwał rady.Rada może podjąć uchwałę określającą zasady przyznawania dotacji, jednak określenie wzoru wniosku o przyznanie dotacji należy do wyłącznej kompetencji wójta.
[b]Podstawa prawna:[/b] [i]– art. 30 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL