Zadania

Noclegownie powstaną przy wsparciu BGK

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Obowiązek zapewnienia schronienia dla osób pozbawionych dachu nad głową spoczywa na gminach. To one muszą tworzyć domy dla bezdomnych. Na ten cel mogą uzyskać wsparcie z Funduszu Dopłat
Finansowe wsparcie może zostać udzielone na pokrycie określonych rodzajów inwestycji. Mogą one polegać na budowie (rozbudowie lub nadbudowie) budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego.
Dofinansowanie obejmuje ponadto remonty takich obiektów, jak również przedsięwzięcia polegające na zmianie sposobu użytkowania obiektu. Ważne jest, aby w efekcie powstały nowe noclegownie lub domy dla bezdomnych lub powierzchnia istniejących uległa zwiększeniu. [srodtytul]Nowe rozporządzenie[/srodtytul]
Wsparcie finansowe udzielane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza środkami zgromadzonymi na funduszu dopłat. Podstawą jego udzielenia jest umowa zawarta z inwestorem. Jej treść określona została w art. 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184448]ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (DzU nr 251, poz. 1844 ze zm.)[/link]. Natomiast szczegółowy tryb udzielania dofinansowania określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Obecnie obowiązuje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330192]rozporządzenie z 26 października 2009 r. (DzU nr 183, poz. 1432)[/link], którego przepisy weszły w życie 2 listopada 2009 r. [srodtytul]Pisemny wniosek[/srodtytul] Podstawą ubiegania się o dofinansowanie, czy to przez gminę, związek gmin, czy organizację pożytku publicznego, jest wniosek. Składa się go do Banku Gospodarstwa Krajowego. Przepisy rozporządzenia określają dwa terminy, w których dokumenty takie są przyjmowane. Pierwszy trwa od 1 do 31 marca, drugi od 1 do 31 września. Rozporządzenie nie określa natomiast sposobu składania wniosków, jednakże biorąc pod uwagę konieczność dostarczenia wielu dokumentów w formie oryginału lub odpisu stwierdzić należy, że będą one składane w wersji papierowej. Z tego też względu rozporządzenie postanawia, że dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora publicznego, w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=287685]ustawy z 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.)[/link], określa data stempla pocztowego. Omawiane rozporządzenie z 26 października 2006 r. nie zawiera wzoru wniosku, który należy złożyć do BGK. Załącznik nr 1 określa jednak szczegółową jego treść. Poza danymi wnioskodawcy (nazwa, adres, REGON, NIP, kontakt z osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację inwestycji) oraz danymi dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia (przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, struktura finansowania: wkład własny, wnioskowana kwota dofinansowania, inne źródła) we wniosku należy określić rodzaj przedsięwzięcia oraz jego charakterystykę. Jeżeli polega ono na budowie (rozbudowie, nadbudowie) budynku z przeznaczeniem na noclegownie, w tej części wniosku należy podać: - adres nieruchomości; - nową powierzchnię użytkowa noclegowni w mkw.; - nową powierzchnię użytkowa niestanowiącą noclegowni; - nową liczbę miejsc w sypialniach; - dotychczasową powierzchnię użytkowa noclegowni w mkw.; - całkowitą liczbę miejsc w sypialniach, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne sypialnie; - całkowitą liczbę natrysków, kabin WC i umywalek po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za energooszczędność budynku, należy w tym miejscu podać również wskaźniki określające charakterystykę energetyczną budynku. Wyznacza się je zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=289448]rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201, poz. 1240)[/link]. [srodtytul]Dokumenty dodatkowe[/srodtytul] Aby uzyskać dofinansowanie, złożenie wniosku to za mało. Trzeba do niego dołączyć szereg dokumentów. Jakich? Mówi o tym § 3 ust. 3. Zgodnie z jego treścią do wniosku załącza się: - dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie; - decyzję o pozwoleniu na budowę opatrzoną klauzulą organu wydającego, że decyzja stała się ostateczna; - dokumentację projektową wykonaną zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=177596]rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU nr 202, poz. 2072 oraz z 2005 r. nr 75, poz. 664)[/link]; - dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia; - potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o nadaniu wnioskodawcy numeru REGON oraz NIP – w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy na podstawie ustawy. [srodtytul]Przyznanie dotacji[/srodtytul] Wszystkie wnioski, które wpłynęły do BGK w danym półroczu, podlegają ocenie formalnej. Te, które jej nie przejdą albo które nie zostaną w określonym terminie uzupełnione (siedem dni roboczych od doręczenia wezwania), zostają odrzucone. Pozostałe uczestniczą w podziale środków. Tylko i wyłącznie w sytuacji, w której wynikające z wniosków zapotrzebowanie na finansowanie przekracza przeznaczone na ten cel środki, BGK dokonuje oceny wniosków w celu wyboru przedsięwzięć, które dofinansowanie otrzymają. Oceny dokonuje się według zasad określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia z 26 października 2009 r. O tym, kto otrzyma pieniądze, a kto nie, decyduje liczba punktów przyznanych poszczególnym aplikacjom. W przypadku gdy dwa przedsięwzięcia uzyskały taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie w dostępie do wsparcia przesądza liczba miejsc w noclegowni (domu) przeznaczonych dla bezdomnych. [ramka][b]Uwaga[/b] Wysokość wsparcia finansowego na tworzenie noclegowni lub domów dla bezdomnych może wynieść nawet do 50 proc. kosztów całej inwestycji.[/ramka] [ramka][b]Nie tylko dla gmin[/b] Wsparcie finansowe na tworzenie noclegowni lub domów dla bezdomnych przysługuje nie tylko gminom. Ubiegać się o nie mogą również związki międzygminne, a także organizacje pożytku publicznego.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL