Finanse

Pożyczki udzieli burmistrz nie rada

www.sxc.hu
Czy gmina może udzielić pożyczki stowarzyszeniu, które ma realizować lokalny program rozwoju gminy? Kto podejmuje decyzję w tej sprawie, wójt czy rada?
Tak Pożyczka może być udzielona, ale nie rada, tylko wójt podejmuje decyzje w tej sprawie, wydając stosowne zarządzenie.
Organy stanowiące nie mają umocowania do podejmowania uchwał o udzieleniu pożyczki imiennie oznaczonemu podmiotowi. Rada gminy ustala górną granicę kwoty pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wynika to wprost z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1905B549B4AF88BA5CE05A538892C0A7?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym.[/link] Zgodnie z art. 194 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych czynności prawnych polegających m.in. na udzieleniu pożyczek dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd.
Czynności, o których mowa, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Jak wynika z uchwały kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Olsztynie z 10 września 2009 r., uchwała rady gminy w sprawie udzielenia pożyczki stowarzyszeniu wybranemu do realizacji lokalnego programu rozwoju gminy byłaby podjęta z rażącym naruszeniem zapisów art. 194 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E5B783A1D436F4113209470DC5DE01E3?id=180304]ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych[/link] oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i i art. 30 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z powodu naruszenia kompetencji organu wykonawczego. Tym samym konieczne byłoby stwierdzenie jej nieważności (0102-163/09). [i]Podstawa prawna: – art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link] – art. 194 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E5B783A1D436F4113209470DC5DE01E3?id=180304]ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)[/link] [/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL