Kadry

Na zakończenie kariery zawodowej wypłata należy się tylko raz

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach wskazuje placówkę, która jest jego podstawowym miejscem pracy i zazwyczaj tam występuje o odprawę emerytalną. Wybierając wyższe wynagrodzenie, to wyższe wynagrodzenie, podwyższy tę kwotę
[b] Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi, jeśli umowę o pracę rozwiąże 31 grudnia 2009 r., ale zostanie ponownie zatrudniony od 2 stycznia 2010 r. Jest on równocześnie zatrudniony w innej szkole. Czy tam również należy mu się taka odprawa?[/b] – pyta czytelnik DF.
Z art. 92[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] wynika, że odprawa emerytalna (lub rentowa) ma charakter jednorazowy i powszechny. Oznacza to, że jest świadczeniem przysługującym każdemu pracownikowi. W przepisie tym przyjęto za minimalną kwotę odprawy jednomiesięczne wynagrodzenie. Nie wyklucza to jednak podwyższenia tego świadczenia w innych przepisach z zakresu prawa pracy lub w układzie zbiorowym pracy czy regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy. [srodtytul]W szkolnictwie więcej[/srodtytul]
Dla nauczycieli przepisem takim jest art. 87 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182007]ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm., dalej KN)[/link]. Zgodnie z nim dla nauczyciela spełniającego warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przewidziano odprawę w wysokości: - dwumiesięcznego albo - trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przepracował w szkole co najmniej 20 lat. [srodtytul]Kiedy trzeba wypłacić[/srodtytul] Odprawę emerytalną należy wypłacić w chwili rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Od 8 stycznia 2009 r. przejście na to świadczenie nie jest już związane z koniecznością rozwiązania stosunku pracy. I bez tego ZUS może wypłacać emerytury. Natomiast warunkiem wypłaty odprawy emerytalnej jest nadal rozwiązanie angażu. Zatem data ta powinna być jednocześnie datą uregulowania odprawy emerytalnej. Jeżeli więc stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę zostanie rozwiązany 31 grudnia 2009 r., odprawa emerytalna też powinna być wypłacona pracownikowi w tym dniu. Wypłatę odprawy szef odnotowuje w świadectwie pracy. Otrzymanie jej u jednego pracodawcy decyduje bowiem o tym, że nie ma on prawa do takiej wypłaty u innego pracodawcy. Choć KN nie definiuje pojęcia „podstawowe miejsce pracy”, to jej art. 87 ust.1 i 2 posługuje się nim i stanowi, że odprawę emerytalną ustala się od wynagrodzenia pobieranego ostatnio w szkole będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela. [srodtytul]Według wskazania[/srodtytul] Zatrudniony w dwóch lub więcej szkołach powinien sam wskazać placówkę, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy i w niej wystąpić o odprawę. Zapewne wybierze tę szkołę, w której jego zarobki są najwyższe, i dzięki temu wypłata związana z zakończeniem kariery zawodowej będzie najkorzystniejsza. Wynagrodzenie stanowiące podstawę naliczenia odprawy emerytalnej oblicza się zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=161981]rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (DzU nr 71, poz. 737 ze zm.).[/link] [i]Autorka jest radcą prawnym w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL