Firma

Przy sprzedaży obwoźnej protest nic nie da

www.sxc.hu
Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgłasza go urzędowi, który podjął czynności sprawdzające
To coraz częściej wykorzystywany (i według inspektorów nadużywany) oręż przedsiębiorcy w rozgrywce z inspektorami. Wolno się sprzeciwić w ciągu trzech dni roboczych od daty rozpoczęcia kontroli. Wniesienie sprzeciwu (obowiązkowo na piśmie) powoduje wstrzymanie czynności inspektora z chwilą doręczenia zawiadomienia o jego wniesieniu. W praktyce przedsiębiorcy bardzo często składają sprzeciw już na samym początku kontroli.
[b]Uwaga![/b] W razie wniesienia sprzeciwu na czas jego rozpatrzenia organ może (w drodze postanowienia) zabezpieczyć dowody mające związek z przedmiotem i zakresem kontroli. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią dowód. [srodtytul]Trzy dni na rozpatrzenie[/srodtytul]
Sprzeciw jest rozpatrywany w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeśli organ nie wyda postanowienia w tym czasie, jest to równoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem i kontrola nie jest kontynuowana. Odrzucenie sprzeciwu przez inspekcję nie musi jednak oznaczać od razu wznowienia kontroli. Na postanowienie o kontynuowaniu kontroli przysługuje przedsiębiorcy zażalenie. Można je wnieść w ciągu trzech dni od otrzymania postanowienia. Organ ma kolejnych siedem dni na wydanie nowego postanowienia. Nierozpatrzenie zażalenia w tym terminie jest równoznaczne z pozytywnym ustosunkowaniem się do niego (kontrola nie jest kontynuowana). W praktyce sprawny w pisaniu odwołań przedsiębiorca, korzystając z procedury sprzeciwu i zażalenia, odwleka sprawdzanie firmy o mniej więcej dwa tygodnie, a jeśli organ nie dotrzyma ustawowego terminu, w ogóle jej unika. [b]Uwaga![/b] Wyjątkiem od zasady składania sprzeciwu w ciągu trzech dni od rozpoczęcia kontroli jest sprzeciw składany w związku z przekroczeniem rocznego limitu trwania kontroli organu u danego przedsiębiorcy, jeżeli ten limit upływa podczas trwania kontroli. W takiej sytuacji trzydniowy termin do złożenia sprzeciwu liczony jest od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Kontrola po odrzuceniu zażalenia jest wznawiana w dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia w tej sprawie. [srodtytul]Kiedy można się sprzeciwić[/srodtytul] Sprzeciw można składać, gdy naruszone zostały przepisy dotyczące: - odpowiedniego zawiadomienia przedsiębiorcy o planowanej kontroli, - doręczania upoważnienia do wszczęcia kontroli, - pouczania kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach przed wszczęciem kontroli „na legitymację”, - prowadzenia czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego, - zakazu jednoczesnego prowadzenia kilku kontroli u jednego przedsiębiorcy, - przekroczenia łącznego czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w ciągu roku. Pełny katalog zawiera art. 84c [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C85086C179AB7D978B97748BBB0C31FB?id=236773]ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.[/link] Nawet jeżeli naruszenie przepisów będzie znaczne, ale nie będzie dotyczyło przypadków tam wymienionych, nie można wnieść sprzeciwu. Ustawa wymienia też niektóre sytuacje, w których sprzeciw jest z założenia niedopuszczalny. Przedsiębiorca nie może się sprzeciwić, jeżeli kontrola jest niezbędna do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (także skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia). To samo dotyczy: - szczególnego nadzoru podatkowego, na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=097912ABDF146F64140F562CA2BB03AD?id=328165]ustawy o Służbie Celnej[/link], - nadzoru weterynaryjnego, - kontroli administracji rybołówstwa, - kontroli dotyczącej clenia towarów, - granicznej kontroli fitosanitarnej, - kontroli przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych (przepisy celne, o transporcie drogowym i kolejowym), - zakupu produktów lub usług sprawdzających rzetelność usługi, - sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL