fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Ostatni czas na zmianę składu rady

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Tylko do 12 marca przyszłego roku mieszkańcy mogą składać wnioski o przeprowadzenie lokalnego referendum, którego przedmiotem będzie odwołanie rady, sejmiku lub wójta
Zgodnie z treścią art. 196 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170645]ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.)[/link] wyborów przedterminowych się nie przeprowadza, jeżeli ich data przypadałaby w ciągu 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Oznacza to, że ostatnie wybory przedterminowe mogą zostać przeprowadzone albo 1, albo 8 listopada. Aby tak się jednak stało, musiałyby zostać ogłoszone co najmniej 40 dni wcześniej, czyli 29 września. Tyle bowiem, zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej, zajmuje wykonanie wszelkich niezbędnych czynności poprzedzających wybory. W tych terminach jednak żadnych przedterminowych wyborów do rad (sejmików) nie zaplanowano.
[srodtytul]Uzupełniające i przedterminowe[/srodtytul] 8 listopada i w ciągu następujących po tej dacie sześciu kolejnych miesięcy będą się nadal odbywały przedterminowe wybory wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Mogą być one organizowane do 9 maja przyszłego roku. Zgodnie bowiem z art. 28d ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link] nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organu wykonawczego gminy, jeżeli ich data miałaby przypaść w ciągu sześciu miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Oznacza to – jak wyjaśnia PKW – że ostatnie przedterminowe wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast mogą zostać zarządzone najpóźniej 30 marca 2010 r. (40 dni przed terminem).
Ordynacja wyborcza stanowi w art. 193 ust. 4, że wyborów uzupełniających skład rad gmin (powiatów) i sejmików województw się nie organizuje, jeżeli data głosowania przypadałaby w okresie sześciu miesięcy przed zakończeniem ich kadencji. Oznacza to, że ostatnie takie wybory mogą się odbyć 9 maja 2010 r. Ponieważ podanie do publicznej wiadomości zarządzenia wojewody w sprawie przeprowadzenia takich wyborów musi nastąpić nie później niż na 60 dni przed dniem głosowania, oznacza to, że ostatecznym terminem, w którym mogą być zarządzone, jest 10 marca 2010 r. [ramka][b]Przykład[/b] Jeżeli w związku ze zmianami terytorialnymi państwa zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów do nowych rad, to organizuje się je w ciągu 90 dni od daty, w której wchodzą one w życie. Ponieważ zmiany takie stają się obowiązujące zawsze od 1 stycznia, to związane z nimi wybory powinny się odbyć nie później niż 28 marca 2010 r.[/ramka] [srodtytul]Referendum lokalne[/srodtytul] Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128788]ustawy z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (DzU nr 88, poz. 985, ze zm.)[/link] wnioski mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania organu (organów) jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji mogą być składane nie później niż na osiem miesięcy przed zakończeniem kadencji, tj. do 12 marca 2010 r. Z kolei zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada nie później niż na dziewięć miesięcy przed zakończeniem kadencji (tj. do 12 lutego 2010 r.) może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie mu absolutorium. Stosownie do art. 67 ust. 1 – 3 ustawy o referendum lokalnym ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wyników referendum rozstrzygających o odwołaniu organu jednostki samorządu terytorialnego oznacza zakończenie działalności danego organu, a w przypadku ważnego referendum w sprawie odwołania wójta przeprowadzonego na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, w którym przeciwko odwołaniu wójta oddano więcej niż połowę ważnych głosów, oznacza zakończenie działalności rady. W takiej sytuacji w bieżącej kadencji nie przeprowadza się już wyborów przedterminowych rady. W przypadku odwołania wójta mają zastosowanie przedstawione powyżej terminu przeprowadzania wyborów przedterminowych organu wykonawczego. Nieprzeprowadzenie wyborów przedterminowych rady (wójta) powoduje, że do końca kadencji funkcję organu (organów) gminy pełni osoba powołana przez prezesa Rady Ministrów. [ramka][b]Uwaga[/b] Przedterminowych wyborów wójta nie przeprowadza się również, jeżeli ich data miałaby przypaść w okresie dłuższym niż sześć, a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta, jeśli rada gminy w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów. Dotyczy to zatem gmin, w których wybory miałyby się odbyć po 12 listopada 2009 r., a przed 9 maja 2010 r.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA