Opłatę przygotowawczą rozliczamy proporcjonalnie

Czy wydatki z tytułu opłaty przygotowawczej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości trwania umowy pożyczki?
[b]Tak.[/b] Przepisy ustaw podatkowych dzielą koszty na bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie.Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. Do takich należy zaliczyć wydatki z tytułu opłaty przygotowawczej. Potwierdziła to [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 13 października 2009 r. (IPPB5/423-523/09-4/JC)[/b].Uznanie wydatków z tytułu opłaty przygotowawczej za koszty pośrednie oznacza, że podlegają one potrąceniu w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.Art. 15 ust. 4d [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D6D8A9EC89651453395AB6CC79E51163?id=115893]ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[/link] mówi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich ponies...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL