fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Wójt nie ma prawa skarżyć uchwał gminy

Nie daje mu takiej kompetencji ani ustawa o samorządzie gminnym, ani prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wójt Gościeradowa domagał się przed sądem stwierdzenia nieważności uchwały miejscowej rady gminy dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Argumentował, że rada przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ czynności związane z przeznaczaniem gruntu komunalnego pod drogę gminną należą do organu wykonawczego, a więc wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą należało do wójta, a nie do rady gminy. Ponadto rada nie miała prawa do zasięgnięcia opinii zarządu powiatu w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
[b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. III SA/Lu 55/09) [/b]stwierdził, że skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu, ponieważ wójt nie ma uprawnień do skarżenia uchwał rady gminy.
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0BEAB895052D052D59EC6EA3BBB4F201?id=163433]Ustawa o samorządzie gminnym[/link] wyraźnie rozgranicza kompetencje organów gminy. Rada gminy jest organem uchwałodawczym. Organem wykonawczym gminy jest wójt, który wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone w przepisach prawa.
Wójt jako organ wykonawczy nie ma także możliwości zaskarżania – w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – uchwały podjętej przez radę gminy. Przepis ten stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.
Użyte w cytowanym przepisie sformułowanie: „Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone”, nie dotyczy wójta sprawującego funkcję wykonawczą w imieniu własnym, a jednocześnie w imieniu gminy jako jej organ.
Z podobnych przyczyn legitymacji do wniesienia skargi sądowej przez organ wykonawczy gminy nie można upatrywać w treści art. 50 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5198D2F4C867142E5B6F8F7DFE5A51D2?id=166935]ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link], przyznającej uprawnienie do wniesienia skargi każdemu mającemu w tym interes prawny .
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA