fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Wójt nie udostępni życiorysu kandydata

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
List motywacyjny i CV są dokumentami prywatnymi. Mimo że część zawartych w nich danych może stanowić informację publiczną, to nie oznacza, że można domagać się udostępnienia ich oryginałów czy kopii dokumentów
Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w administracji samorządowej określają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7B0CC9039A5EC7FA9CB7184E3D1FBEC1?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link]. Przepisy te określają m.in. treść ogłoszenia o konkursie, zasady sporządzania protokołu z naboru czy treść ogłoszenia o jego wyniku. Ponadto przepisy te określają, jakie informacje o kandydatach stanowią informację publiczną, jakie należy zamieścić w protokole, a w konsekwencji – jakie dane o tych osobach podlegają upublicznieniu, czy to na stronach biuletynu informacji publicznej jednostki czy też na wniosek.
[srodtytul]Związek ze stanowiskiem[/srodtytul] Zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 omawianej ustawy informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze. Powstaje zatem pytanie, jakie informacje o kandydatach zawarte w przekazanych wójtowi aplikacjach można udostępnić osobie zainteresowanej otrzymaniem informacji na ten temat. Z rozstrzygnięciem podobnego problemu zetknął się Naczelny Sąd Administracyjny [b](wyrok z 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt I OSK 683/09)[/b].
Do wójta gminy, w której odbywał się konkurs na stanowisko sekretarza, wpłynęło podanie zawierające wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: CV, list motywacyjny oraz kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe kandydatów. Wójt udostępnienia informacji w tej formie odmówił, uzasadniając swoją decyzję tym, że żądane dokumenty zawierają dane osobowe osób niepełniących funkcji publicznych, a w konsekwencji nie stanowią one informacji publicznej. Sprawa następnie trafiła do sądu administracyjnego, który decyzję wójta podtrzymał, opierając się jednak na nieco innych argumentach. [srodtytul]Ważna treść ogłoszenia[/srodtytul] Zdaniem sądu zakres informacji podlegającej upublicznieniu, a więc również takiej, o której udostępnienie można wnioskować, określa przede wszystkim art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych. [b]Zgodnie z jego treścią informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, są jawne, ale tylko w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze[/b]. Przepis ten przesądza więc, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, są informacją publiczną, ale tylko w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Wszelkie pozostałe dane nie będą informacją publiczną w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. [ramka][b]Przykład[/b] Jeżeli w ogłoszeniu wskazano na wymagania niezbędne do aplikowania na określone stanowisko: obywatelstwo polskie, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, wykształcenie wyższe, pięcioletni staż pracy, a także wymagania pożądane: wykształcenie wyższe administracyjne, doświadczenia zawodowe na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego, doświadczenia zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań, to udostępnienia takich i tylko takich informacji o kandydatach można żądać. Pozostałe zawarte np. w CV: wiek, zainteresowania, stan cywilny – udostępnieniu nie podlegają.[/ramka] Sąd zwrócił uwagę również na fakt, że prawo dostępu do informacji publicznej nie obejmuje prawa domagania się doręczenia samego dokumentu, w którym informacja taka może być zawarta. Ponadto stwierdził, że w sprawie niniejszym dokumentami są m.in. CV i listy motywacyjne kandydatów, czyli ich prywatne dokumenty, które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=398A36A81B586FEDCD2D7E9D8AB34914?id=162786]ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.)[/link]. [srodtytul]Dokumenty prywatne[/srodtytul] Z powyższego wynika, że osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o kandydatach do pracy w samorządzie może ją uzyskać, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze nie można żądać wszelkich informacji, jedynie tych, które wynikają z ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym, czyli tak jak stanowi art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych. Po drugie można żądać tylko udostępnienia informacji przetworzonej, a nie np. w formie kopii dokumentów złożonych przez kandydata. Są to bowiem dokumenty prywatne, które nie stanowią informacji publicznej. Ten ostatni pogląd potwierdzają liczne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których wynika, [b]że nie wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach sprawy administracyjnej stanowią informację publiczną. Taki charakter mają jedynie dokumenty urzędowe, ale prywatne już nie[/b] [b](por. wyrok: z 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 2036/02, z 11 maja 2006 r., sygn. akt OSK 812/05)[/b]. Na zakończenie należy wspomnieć o dwóch kolejnych przepisach określających, jakie informacje o kandydatach stanowią informację publiczną. Po pierwsze zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy w protokole z przeprowadzonego naboru ujawnia się imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Natomiast jak wynika z treści art. 15 niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru należy upowszechnić informację o jego wyniku m.in. przez jej publikację w biuletynie informacji publicznej. Na-leży w nim zamieścić imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania. Miejscem tym – w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – jest miejscowość, a nie konkretny adres. [ramka][b]Uwaga[/b] Wójt, rozpatrując wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jest związany jego treścią. Jeżeli żądanie dotyczy wydania kopii określonych dokumentów, a nie udostępnienia zawartych w nich informacji, to może być to podstawą odmowy udostępnienia informacji publicznej.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA