fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Nie zawsze rada przyjmie rezygnację przewodniczącego

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Przewodniczący rady gminy złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Czy rada gminy może podjąć uchwałę, w której nie przyjmie tej rezygnacji?
[b]Tak.[/b] Zasady powoływania i odwoływania przewodniczącego rady gminy określa art. 19 ustawy o samorządzie gminnym. Odwołanie przewodniczącego może nastąpić albo na wniosek zgłoszony przez co najmniej jedną czwartą ustawowego składu rady, albo na skutek rezygnacji złożonej przez przewodniczącego.
W razie rezygnacji przewodniczącego z pełnionej funkcji rada gminy podejmuje uchwałę „w sprawie przyjęcia tej rezygnacji”. Z takiej treści ust. 5 art. 19 ustawy o samorządzie gminnym należy wnosić, że rada gminy może zarówno rezygnację przewodniczącego przyjąć, jak i odrzucić. Uchwałę „w sprawie przyjęcia rezygnacji” przewodniczącego rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym [b](por. wyrok NSA z 16 listopada 2000 r., II SA/Wr 144/99)[/b].
Na zakończenie podkreślić należy, że niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia jej złożenia jest jednoznaczne z jej przyjęciem wraz z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być przyjęta. [b]Podstawa prawna[/b]: – art. 19 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5D132E692E3BCD99F3175CF3512AAF04?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA