fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Ograniczenia w finansowaniu inwestycji

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski BŻ Bartłomiej Żurawski
Gmina przed przystąpieniem do realizacji projektu wspólnie z prywatnym przedsiębiorcą powinna przeprowadzić analizę, czy formuła wynagrodzenia partnera prywatnego nie zawiera elementów pomocy publicznej.
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CF524BE6F6880CC9B6B1BC351898BE45?id=299853]Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym [/link]co do zasady zakłada współfinansowanie przedsięwzięć wykonywanych przez podmioty prywatne ze środków publicznych. Należy jednak pamiętać, że o ile PPP jest jak najbardziej dozwolone w świetle prawa Unii Europejskiej, o tyle art. 87 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zawiera generalny zakaz przyznawania przez państwa członkowskie pomocy publicznej przedsiębiorcom.
Z pomocą publiczną mamy do czynienia, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: - wsparcie jest udzielane przez państwo członkowskie lub ze środków publicznych;
- wsparcie ma charakter selektywny; - przedsiębiorca odnosi korzyść ekonomiczną; - wsparcie wpływa bądź może wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi (uzyskana pomoc zakłóca lub stwarza zagrożenie zakłócenia konkurencji w wymianie handlowej między państwami członkowskimi). Wsparcie, które spełnia powyższe przesłanki, może zostać udzielone wyłącznie po przeprowadzeniu procedury notyfikacyjnej przed Komisją Europejską i uznaniu przez tę instytucję za zgodne ze wspólnym rynkiem. Pomoc może być również udzielona bez konieczności notyfikacji, jeżeli spełnia kryteria wyłączenia spod tego obowiązku wskazane w odpowiednich rozporządzeniach wspólnotowych. Wszystkie potencjalne korzyści zagwarantowane partnerom prywatnym powinny być rozważane na podstawie tzw. zasady inwestora rynkowego. Kryterium przysporzenia na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oznacza, że ich uzyskanie byłoby niemożliwe w ramach normalnej działalności przedsiębiorcy na rynku. Szczególne ryzyko stwierdzenia uprzywilejowania przedsiębiorcy pojawia się w przypadku zamawiania usług dla ludności (zaopatrzenie w wodę, odbiór odpadów, miejska komunikacja). Są to zatem te, których podaż musi być stymulowana np. przez system dopłat dla podmiotów je realizujących. Jeżeli gmina zdecyduje się świadczyć je, opierając się na formule PPP, to jej władze powinny zbadać, czy zagwarantowane dla partnera publicznego wynagrodzenie oraz inne korzyści nie są rażąco większe niż osiągane w ramach normalnej działalności tego podmiotu na rynku. W konsekwencji, czy nie może to być uznane za niedozwoloną pomoc. Co istotne, fakt, że przedsiębiorcę wyłoniono w konkurencyjnym postępowaniu, nie ma wpływu na ocenę, czy mamy do czynienia z niedozwoloną pomocą publiczną. W przypadku, gdy nie jest możliwe wykluczenie możliwości zaistnienia elementów pomocy publicznej, zalecane jest notyfikowanie projektu Komisji Europejskiej celem uzyskania jej oceny. [i]Autor jest radcą prawnym w kancelarii Salans[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA