fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 października 2009

[srodtytul]PROCEDURA CYWILNA[/srodtytul]
znowelizowany 9 stycznia tego roku kodeks postępowania cywilnego wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku, ale zmienione w związku z nim ustawy:prawo o adwokaturze, o radcach prawnych, o prokuraturze, o komornikach sądowych i egzekucji, o rzecznikach patentowych i o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zaczynają obowiązywać dzisiaj – zmodyfikowane przepisy wszystkich tych ustaw są związane z elektronicznym postępowaniem wykonawczym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300974](DzU nr 26, poz. 156)[/link] [srodtytul]BATERIE I AKUMULATORY[/srodtytul]
art. 17 – 26 i art. 79 ustawy z 24 kwietnia o bateriach i akumulatorach dotyczące rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów; pisaliśmy o tym wczoraj na C3 w tekście „Producenci baterii w nowym spisie” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312518](DzU nr 79, poz. 666)[/link] wydane do tej ustawy rozporządzenia wykonawcze ministra środowiska poświęcone są: – ustalaniu numeru rejestrowego przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu baterie i akumulatory i jednocześnie je przetwarza ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314575]DzU nr 92, poz. 760[/link]) – wzorom wniosków o wpis do rejestru (także o zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru) dla wprowadzających baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład ich przetwarzania [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322553](DzU nr 141, poz. 1155)[/link] – ustalania numeru rejestrowego nadawanego obu rodzajom przedsiębiorców: wprowadzającym oraz prowadzącym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322548](DzU nr 141, poz. 1156)[/link] – wysokości stawek opłaty rejestrowej i opłaty rocznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324167](DzU nr 149, poz. 1209)[/link] – niezbędnemu zakresowi informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania przez głównego inspektora ochrony środowiska oraz sposobowi prowadzenia rejestru (DzU nr 162, poz. 1293) [srodtytul]UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW[/srodtytul] znowelizowana 24 kwietnia ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312532](DzU nr 79, poz. 667)[/link] [srodtytul]ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO[/srodtytul] rozporządzenie Rady Ministrów o przekazywaniu sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321122](DzU nr 127, poz. 1053)[/link] [srodtytul]UMOWA Z KANADĄ[/srodtytul] umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą a Kanadą podpisana w Warszawie 2 kwietnia 2008 r. oraz porozumienie administracyjne w sprawie jej stosowania; o znaczeniu tej umowy pisaliśmy wczoraj w tekście „Łatwiej o emeryturę z Kanady” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=321943](DzU nr 133, poz. 1095 – 1098)[/link] [srodtytul]POSEŁ I SENATOR[/srodtytul] posłom i senatorom w okresie sprawowania mandatu przysługuje uposażenie poselskie lub senatorskie – stwierdza art. 25 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; zgodnie z dodanym ust. 3a owo uposażenie przysługuje także w razie pobierania emerytury [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323342](DzU nr 144, poz. 1177)[/link] [srodtytul]GAZ ZIEMNY[/srodtytul] z 30 września 2009 r. na 31 marca 2010 roku Rada Ministrów przesunęła końcową datę obowiązywania ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego oraz gazu ziemnego zaazotowanego (DzU nr 162, poz. 1290) [srodtytul]SZKOLNICTWO WYŻSZE[/srodtytul] - korekty w rozporządzeniu o nazwach kierunków studiów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324271](DzU nr 150, poz. 1213)[/link] - powstaje publiczna uczelnia zawodowa pod nazwą Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327324]DzU nr 162, poz. 1288[/link]) - dwóm szkołom zmieniono nazwy na: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowicza w Zamościu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327306]DzU nr 162, poz. 1289[/link]) [srodtytul]POMOC PUBLICZNA[/srodtytul] ? pięć zmienionych rozporządzeń ministra środowiska dotyczących szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi: – redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, – zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców, – ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych, – poprawie jakości paliw i technologii silnikowych – oraz związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Wnioski o udzielenie pomocy złożone i nierozpatrzone przed 1 października rozpatruje się zgodnie z treścią znowelizowanych rozporządzeń [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=327302](DzU nr 162, poz. 1294 – 1298) [/link] [srodtytul]PODATKI[/srodtytul] ? minister finansów określił nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych: osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, niebędącej przedsiębiorcą (NIP-1); osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2); osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3), oraz załączniki do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. Do wyczerpania nakładu, ale nie dłużej niż do 31 stycznia 2010 r., mogą być stosowane formularze dotychczasowe [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327237](DzU nr 161, poz. 1282)[/link] [srodtytul]PROKURATURA[/srodtytul] ? zmienił się regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w części dotyczącej podstawowych zadań Biura Prezydialnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=326431](DzU nr 160, poz. 1272)[/link] [srodtytul]STRAŻ GRANICZNA[/srodtytul] ? od 1 października do końca roku oddziały Straży Granicznej: Łużycki z siedzibą w Lubaniu, Nadodrzański z siedzibą w Krośnie Odrzańskim i Sudecki z siedzibą w Kłodzku, obejmują (w kolejności): powiaty lubański oraz lwówecki (wchodzące w skład województwa dolnośląskiego); województwo lubuskie i wielkopolskie oraz wchodzące w skład województwa dolnośląskiego powiaty bolesławiecki i zgorzelecki; województwo dolnośląskie z wyłączeniem powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwowieckiego i zgorzeleckiego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=326418](DzU nr 160, poz. 1273)[/link] [srodtytul]POMOC SPOŁECZNA[/srodtytul] ? rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182448](DzU nr 135, poz. 950) [/link]zastąpiło nowe rozporządzenie z 29 lipca bieżącego roku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321138](DzU nr 127, poz. 1055)[/link] [srodtytul]STUDENCKI KREDYT[/srodtytul] ? zmienione 16 lipca rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=319593](DzU nr 118, poz. 991)[/link] [srodtytul]SZKOLNICTWO WYŻSZE[/srodtytul] ? zmienione 23 września rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmienia warunki, jakie muszą spełnić jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327437](DzU nr 163, poz. 1299)[/link] [srodtytul]RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI[/srodtytul] ? z dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości z 24 września określających, jak będą wyglądać egzaminy radcowskie i adwokackie, wynika, że potrwają one cztery dni [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=327419](DzU nr 163, poz. 1301 i 1302)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA