fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Stare spadki bez zwolnienia

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Nie ma przywileju podatkowego dla starych spadków, nawet jeśli sąd stwierdził ich nabycie po 31 grudnia 2006 r.
Tak orzekł Naczelny Sad Administracyjny w dwóch, wydanych 26 sierpnia 2009 r., wyrokach ([b]sygn. akt II FSK 33/09 i II FSK 34/09[/b]). W sumie sąd wydał już sześć rozstrzygnięć ([b]sygn. akt II FSK 235 /08, II FSK 329/08, II FSK 606/08, II FSK 722/08[/b]). Żadne nie było jednak korzystne dla spierających się z fiskusem o interpretację przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A18393DEF392E81CDE7A3AAA90EE6273?id=314797]ustawy o podatku od spadków i darowizn[/link]. Zdaniem niektórych ekspertów małe są teraz szanse na to, aby przy tak jednomyślnym orzecznictwie zapadł wyrok, który stanowiłby w nim wyłom. Chodzi o art. 4a ust. 1 ww. ustawy (DzU z 2006 r., nr 222, poz. 1629), który wprowadził zwolnienie z podatku własności rzeczy lub praw majątkowych odziedziczonych przez najbliższą rodzinę po 31 grudnia 2006 r.
Zwolnienie jest możliwe pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy (pierwotnie – miesiąca) od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w ciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zainteresowani zgłoszą to właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z1. Jeżeli tego nie zrobią będą musieli zapłacić podatek na zasadach określonych dla spadkobierców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3).
W tej samej nowelizacji ustawodawca wprowadził przepis przejściowy (art. 3 ust. 2), zgodnie z którym art. 4 ust. 4 określający podmiot zwolniony z opodatkowania (także art. 4a) stosuje się od 12 maja 2006 r. W efekcie podatnicy uznali, że zwolnienie dla najbliższej rodziny przewidziane w art. 4a stosuje się także od 12 maja 2006 r., a nabyte po tej dacie w drodze spadku rzeczy lub prawa majątkowe, przy spełnieniu warunków określonych w art. 4 ust. 4 i w art. 4a, są wolne od podatku. Innego zdania są organy podatkowe. Twierdzą, że wprowadzenie z datą wsteczną art. 4 ust. 4 ustawy miało umożliwić skorzystanie ze zwolnień i ulg podatkowych (wyłącznie w zakresie, w jakim one obowiązywały do 31 grudnia 2006 r.) tym obywatelom państw EOG, w tym Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, którzy nabyli majątek w okresie od 13 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., a nie objęły ich przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181595]rozporządzenia ministra finansów z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (DzU nr 73, poz. 506)[/link]. Wygasło ono 1 stycznia 2007 r.
NSA nie ma wątpliwości: zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy, ma zastosowanie do faktycznego nabycia własności rzeczy i praw majątkowych po 31 grudnia 2006 r. W uzasadnieniu jednego z czterech wyroków, jakie zapadły 12 czerwca 2008 r. ([b]II FSK 329/08[/b]), sędziowie NSA zwrócili uwagę, iż taki właśnie pogląd podziela większość składów orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych. W tym uzasadnieniu NSA zauważył, że [b]rozbieżność poglądów między stronami i składami orzekającymi wojewódzkich sądów administracyjnych została spowodowana błędem ustawodawcy. Uchwalił on bowiem przepisy, które dopuszczają ich różną interpretację.[/b] A ponieważ skutki tego błędu nie mogą, zgodnie z utrwaloną od lat linią orzecznictwa sądowego, obciążać podatnika, sąd odstąpił od obciążenia strony “przegrywającej” kosztami postępowania kasacyjnego.
– Dla składów orzekających [b]decydujące znaczenie ma moment nabycia majątku, czyli z reguły dzień śmierci spadkodawcy. Bez znaczenia pozostaje uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku[/b] czy moment wydania decyzji wymiarowej – uważa Ireneusz Krawczyk, radca prawny, partner w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA