Orzeczenia niższej instancji można kwestionować

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Podatnik może wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie
Skarga kasacyjna służy do kwestionowania zarówno orzeczeń merytorycznych WSA (wyroków) wydawanych w wyniku rozpatrzenia skargi na akt administracyjny lub inną czynność organu administracji, jak i kończących postępowanie orzeczeń formalnych WSA (np. postanowienia o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego).[srodtytul]Trzeba pilnować terminów...[/srodtytul]Skargę kasacyjną może wnieść każda ze stron postępowania, tzn. zarówno skarżący, jak i organ administracji, którego działanie lub bezczynność były przedmiotem skargi. Uprawnionymi do wniesienia skargi kasacyjnej są również prokurator oraz rzecznik praw obywatelskich.Skargę kasacyjną wnosi się do sądu I instancji, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Warto w związku z tym pamiętać, że WSA nie zawsze ma obowiązek z urzędu sporządzić uzasadnienie wyroku i doręczyć stronom wyrok z uzasadnieniem. W przypadku wy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL