fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Czy wdowa może korzystać ze wspólnego konta po śmierci męża?

[b]Czy po śmierci męża wdowa może rozporządzać pieniędzmi ze wspólnego konta? Chodzi o wydatki takie jak: czynsz za mieszkanie, opłaty bieżące, pogrzeb. Czy pieniądze na osobistym koncie wdowy też wchodzą do masy spadkowej? Z jaką datą będzie ustalona masa spadkowa? [/b]
Zasady prowadzenia wspólnych kont bankowych określone są w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D07D8AB38BE58D2AC58FE40903CD0E8A?id=165971]prawie bankowym[/link]. Warto jednak pamiętać, że duże znaczenia ma tutaj także umowa rachunku bankowego zawarta między stronami oraz regulamin związany z umową. Często zdarza się, że bank, po uzyskaniu informacji o śmierci współwłaściciela konta, blokuje konto do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego. Połowa środków z konta może zostać wtedy przeksięgowana na indywidualne konto wdowy. Nie jest to jednak regułą i banki mogą te sprawy regulować nieco odmiennie.
Zgodnie z art. 51a prawa bankowego, w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. Tak samo każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.
Zatem, jeżeli wdowa była współwłaścicielem konta, to - jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowiła inaczej - mogła ona zarówno wypłacić pieniądze, jak i zlikwidować konto.
[b] Nie znaczy to jednak, że pieniądze będące na wspólnym koncie w części należącej do męża nie weszły do masy spadkowej. Z chwilą śmierci spadkodawcy otwiera się przecież spadek, a prawa majątkowe spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. Zatem połowa środków zgromadzonych na rachunku w momencie śmierci współmałżonka będzie podlegać dziedziczeniu. [/b]
Należy również pamiętać o tym, że posiadacz rachunku może polecić pisemnie bankowi dokonania po swojej śmierci wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej. Osobami wskazanymi mogą tutaj być małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Jest to tzw. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci (art. 56 prawa bankowego).
Aby wypłacić pieniądze z banku, osoba wskazana w dyspozycji nie musi wnosić do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Nie musi ona również czekać, aż inni spadkobiercy uregulują formalnie swoje prawa do spadku.
Być może wdowa miała również możliwość skorzystania z takiej dyspozycji. W takim wypadku jednak kwota wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Ta kwota również nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
Dodajmy, że w razie śmierci posiadacza rachunku bank jest obowiązany wypłacić z rachunku kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku. Bank powinien wypłacić te pieniądze osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów. Jeżeli więc wdowa przedstawiła takie rachunki, bank nie powinien robić tu problemów. Kwota ta nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku (art. 55 prawa bankowego).
Osobiste konto wdowy nie wchodzi do spadku. Skład masy spadkowej ustala się na dzień śmierci spadkodawcy.
[i] Prosimy również o zapoznanie się z serwisami:
[link=http://www.rp.pl/temat/208829.html]rp.pl » Prawo » Prawo bankowe.[/link]
[link=http://www.rp.pl/temat/64135.html]rp.pl » Prawo » Prawo Kowalskiego » Spadki i darowizny[/link][/i]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA