fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora biblioteki składa rada gminy, a nie rada biblioteczna

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Podanie o nagrodę rozpatruje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Świadczenie wynosi maksymalnie trzykrotność średniej płacy menedżera z ubiegłego roku
[b]– Dyrektor biblioteki gminnej jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych. Jednocześnie podlega on – jako osoba kierująca podmiotem prawnym – ustawie kominowej. Oprócz pensji miesięcznej może dostać nagrodę roczną. Jaki organ jest uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi biblioteki? Czy rada biblioteczna?[/b]
Gminna biblioteka jest instytucją kultury utworzoną przez organizatora o statusie jednostki samorządu terytorialnego. Wynika tak z art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=25EAB241814B8CE9A301FC33031A2066?id=75336]ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU nr 85, poz. 539 ze zm.)[/link] oraz z art. 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3F0B05C34F5014A1762488D6B0CBDC81?id=142971]ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.[/link], dalej ustawa o działalności kulturalnej). Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego jej przez organizatora (tu radę gminy) i regulaminu organizacyjnego ustalonego przez jej dyrektora.
Jej dyrektora, zgodnie z art. 15 ustawy o działalności kulturalnej, powołuje na czas określony lub na stałe organizator po zasięgnięciu opinii władz związków zawodowych działających w tej placówce oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. [srodtytul]Jakie kominy płacowe[/srodtytul] Gminna biblioteka stanowi równocześnie samorządową jednostkę organizacyjną mającą osobowość prawną. Taki status powoduje z kolei, że: - kontrolę nad nią sprawuje rada gminy samodzielnie albo zlecając to zadanie powołanej przez siebie komisji rewizyjnej (art. 18a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=21D97891BEB25A3CE9C64582C5EC51BA?id=163433]ustawy z 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.[/link]), - dyrektor placówki podlega pod tzw. ustawę kominową, czyli [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8CFFA7349E3309D5975491D2A1F708F4?id=80668]ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26, poz. 306 ze zm.)[/link]. Zarobki dyrektora biblioteki gminnej są ściśle limitowane. Zgodnie z art. 5 ustawy kominowej może on dostawać wyłącznie wynagrodzenie miesięczne i ewentualnie świadczenia dodatkowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, zwroty kosztów udostępnienia lokalu służbowego, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne) i nagrody roczne. Wynagrodzenie miesięczne to maksymalnie czterokrotność przeciętnej miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku (bez wypłat nagród z zysku), co daje najwyżej 12 366,32 zł (4 x 3091,58 zł). Jego konkretną wysokość ustala organ, który utworzył placówkę, czyli organizator (art. 6 ust. 1 ustawy kominowej). A zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej podejmuje rada gminy. [srodtytul]Kiedy i jaka gratyfikacja[/srodtytul] W świetle art. 10 ustawy kominowej dyrektor gminnej biblioteki może jeszcze otrzymać nagrodę roczną w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej powinien zawierać ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań sporządzoną według makroekonomicznych warunków funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których podmiot prowadzi działalność. Ocena musi ponadto spełniać kryteria: - dotyczyć roku badanego i poprzedniego, - uwzględniać: – podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowności obrotu netto, – warunki stworzone dla prawidłowego funkcjonowania jednostki z wykorzystaniem mienia gminy (biblioteki), w tym okoliczności mające wpływ na wynik finansowy podmiotu, – postanowienia organu stanowiącego samorządu dotyczące wyposażenia w majątek, – wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Nagroda roczna to najwyżej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jakie dyrektor uzyskał w ubiegłym roku. [srodtytul]Kto przyznaje, kto prosi[/srodtytul] Przepisy zaszyfrowały natomiast, kto ma nagrody udzielić. Ustawa kominowa stanowi w art. 10 ust. 2, że przyznaje ją właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w bibliotece jest jej dyrektor. Jasne jest jednak, że nie przyzna on sam sobie nagrody rocznej. Organem do tego właściwym jest pracodawca dyrektora biblioteki gminnej, czyli w tej sytuacji odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym). Ponadto według art. 10 ust. 8 ustawy kominowej wójt, burmistrz lub prezydent miasta są uprawnieni do określenia w zarządzeniach: - wzoru wniosku o przyznanie nagrody, - szczegółowych reguł i trybu jej przyznania. Organem nadzorczym składającym wniosek o udzielenie nagrody dyrektorowi gminnej biblioteki do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest z kolei rada gminy. Wynika to z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, w świetle którego to właśnie rada kontroluje działalność gminnych jednostek organizacyjnych, w tym bibliotek. Rada sama składa wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora biblioteki albo też ma prawo scedować to zadanie na powołaną przez siebie komisję rewizyjną. Bez wątpienia wniosku o nagrodę nie może składać rada biblioteczna, która ma jedynie charakter opiniodawczy i doradczy dla dyrektora biblioteki. Nie bez znaczenia jest też argument, że rada biblioteczna nie byłaby w stanie zweryfikować wskaźników ekonomicznych i parametrów finansowych placówki. A takie wartości są podstawą prawidłowego uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Rada biblioteczna nie potrafi zatem umotywować tego wniosku. Tym bardziej potwierdza to tezę, że [b]wniosek ten składa właśnie rada gminy lub ewentualnie w jej imieniu komisja rewizyjna. [/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA