Odpowiedź GIODO z 17 lipca 2009 r. na pytanie "RZ-Online" dotyczące możliwości ujawniania danych osobowych przez administratorów stron internetowych

Zgodnie z art. 7 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9F56BF6B0F431FF3B2B2810D593E5B7F?id=166335]ustawy o ochronie danych osobowych[/link] pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie czy udostępnianie. Natomiast art. 7 pkt 5 powołanej ustawy definiuje pojęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażanej przez osobę, której dane dotyczą.I tak[b] zgoda to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana i dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści[/b].Choć z definicji tej nie wynikają szczegółowe zasady formułowania zgody, to GIODO stoi na stanowisku, że z treści klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno w sposób niebudzący wątpliwości wynikać, w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane. [b]Wyrażając...
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL