Wartość kompensaty nie musi być przychodem z działalności

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
W razie zawarcia przez osobę fizyczną umowy o przeniesieniu obcych wierzytelności uzyskane z tego tytułu przychody u nabywcy wierzytelności zalicza się do przychodów z praw majątkowych
[b]Tak wynika z wyroku NSA z 7 lipca 2009 r., II FSK 394/08. [/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z innym podmiotem gospodarczym przedwstępne umowy zakupu nieruchomości, następnie na podstawie umowy przelewu (cesji) nabył od osoby trzeciej posiadane przez nią wierzytelności wobec podmiotu, z którym zawarte zostały te umowy. Przy wzajemnych rozliczeniach dokonano potrącenia (kompensaty) wierzytelności z zobowiązania wynikającego z zawartej umowy przedwstępnej.Zdaniem podatnika w przypadku cesji wierzytelności podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość, jaką nabywca ma uiścić za nabytą wierzytelność. Natomiast wartość dokonanej kompensaty nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.Innego zdania był jednak organ podatkowy. Podatnik złożył skargę do sądu.WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Zgodził się z argumentacją podatnika, że przychodu ze sprzedaży wierzytelności wykonywanej w spos...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL