fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Niższe stawki to nie pomoc publiczna

Czy różnicowanie stawek podatku od nieruchomości w granicach upoważnienia wynikającego z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych może być potraktowane jako pomoc publiczna?
[b]Nie. [/b]Zarówno określanie przez radę gminy niższych podatków od nieruchomości, jak również ich różnicowanie na podstawie art. 5 ust. 2 – 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pomocą publiczną nie jest. Tak będzie pod warunkiem, że takie rozwiązanie ma charakter systemowy, stanowi integralną część lokalnego systemu opodatkowania, a nie jest celem udzielenia pomocy konkretnym przedsiębiorcom.
[b]Pomocy publicznej nie stanowi w szczególności uchwalenie przez radę gminy niższych stawek niż obowiązujące stawki maksymalne. Natomiast w przypadku ich różnicowania jedną z przesłanek wyłączających wystąpienie pomocy publicznej jest wyłącznie lokalny charakter działalności gospodarczej objętej obniżoną stawką podatkową.[/b] Zastosowanie obniżonej stawki w stosunku do drobnych lokalnych przedsiębiorców nie spowoduje zakłócenia konkurencji na rynku wspólnotowym bądź naruszenia wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi, a w konsekwencji za pomoc publiczną nie może być uznane. Ponadto należy zauważyć, że obniżona stawka podatku od nieruchomości ustalona dla konkretnej działalności w jednej gminie może być równa stawce nieobniżonej stosowanej np. w gminie sąsiedniej.
Pamiętać również trzeba, aby w odniesieniu do zwolnień podatkowych udzielanych w zakresie działalności polegającej na świadczeniu usług użyteczności publicznej w każdym wypadku zbadać, czy spełnione zostały wszystkie przesłanki z art. 87 ust. 1 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności przesłanka naruszenia konkurencji w wymiarze wspólnotowym. Jak wynika bowiem ze wspólnego stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów o pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych, specyfika działalności podmiotów świadczących takie usługi, a także brak konkurencji na lokalnym rynku, może powodować wyłączenie omówionych zwolnień spod rygoru przepisów o pomocy publicznej. [i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185281]ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.[/link])[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA