fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Zamiana niezabudowanej działki nie daje zwolnienia od PIT

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
W przypadku zamiany nieruchomości przychody uzyskane z tego tytułu są wolne od opodatkowania, jeżeli zostanie ustalone, że zachodzą określone w przepisach przesłanki
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 14 maja 2009 r., I SA/Gd 35/09.[/b]
[srodtytul] Jaki był problem[/srodtytul] Podatnicy na mocy umowy uzyskali prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki oraz prawo własności kolejnych działek. Stwierdzając, że żadna z objętych umową nieruchomości nie została wymieniona w katalogu z art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organ podatkowy stanął na stanowisku, że przychód uzyskany przez podatnika z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania. Okoliczności, że odpłatne zbycie nastąpiło w okresie krótszym niż pięć lat, podatnik złożył oświadczenie o wydatkowaniu przychodu na cele mieszkaniowe i w okresie dwóch lat faktycznie ten warunek spełnił, organy uznały za pozostające bez znaczenia dla sprawy, podkreślając, że nie odnoszą się one i nie są istotne dla każdego przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ale wyłącznie dla sprzedaży.Podatnicy złożyli skargę do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA stwierdził, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie jej z obrotu prawnego. Istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy uzyskane przez małżonków przychody z zamiany podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też były wolne od podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. [wyimek]Odpłatność zawiera się w wartości otrzymywanej w zamian rzeczy[/wyimek] Zamiana prawa własności nieruchomości na prawo własności innej nieruchomości czy też prawo użytkowania wieczystego niewątpliwie mieści się w pojęciu odpłatnego zbycia. Wynika to z samej istoty umowy zamiany. [b]Przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, w tym zamiany, nie łączy się z dochodami z innych źródeł, a podatek z tego tytułu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu. Ustawodawca przewidział jednak wiele wyłączeń, które powodują, że mimo uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przychód ten w ogóle nie podlega opodatkowaniu.[/b] Precyzują one, do jakich przypadków odpłatnego zbycia nieruchomości się odnoszą, rozgraniczając sytuację uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości od uzyskania przychodu z tytułu zamiany nieruchomości. [b]W przypadku zamiany nieruchomości przychody uzyskane z tego tytułu są wolne od opodatkowania, jeżeli zostanie ustalone, że zachodzą przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy.[/b] Żadna z nieruchomości objętych zamianą nie mieściła się jednak w tych kategoriach. Były to bowiem działki niezabudowane.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA