fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Co jest podstawą wpisu do kw spółdzielni powstałej z podziału

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy w przypadku podziału spółdzielni mieszkaniowej i wydzieleniu się z niej nowej podstawą wpisu do księgi wieczystej nowej spółdzielni jako właściciela nieruchomości mogą być wyłącznie uchwalone przez Walne Zgromadzenie uchwały "podziałowe" określające, które nieruchomości przejdą do nowej spółdzielni, czy też bezwzględnie konieczne jest sporządzenie w tym zakresie aktów notarialnych przeniesienia własności nieruchomości? Czy "uchwały podziałowe" decydują o przeniesieniu własności nieruchomości, czy też są jedynie upoważnieniem dla zarządu do podpisania aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia prawa własności nieruchomości na nową spółdzielnię?
- P.D. Procedurę podziału spółdzielni wskazują przepisy art. 108-112 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm). Zgodnie art. 108 spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia. Uchwała o podziale spółdzielni powinna zawierać: - oznaczenie dotychczasowej spółdzielni i powstającej w wyniku podziału;
- listę członków lub określenie grup członków przechodzących do powstającej spółdzielni; - zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni i planu podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań; - datę podziału spółdzielni. Jeśli walne zgromadzenie nie rozpatrzy żądania podziału, odmówi podziału albo podejmie uchwałę o podziale, która narusza istotne interesy osób żądających podziału, osoby te mogą wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale (art. 108a par. 4 i 5). Uchwała walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni lub prawomocne orzeczenie sądu zastępujące taką uchwałę stanowią – zgodnie art. 108a par. 8 – podstawę wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego i do księgi wieczystej. - Oznacza to, że odnotowanie w księdze wieczystej nowej spółdzielni jako właściciela nieruchomości, która jej przypadła, jest dokonywane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia oraz dołączonych do niej odpisów z KRS. Przeniesienie własności nieruchomości przez spółdzielnię dotychczasową na nowo utworzoną spółdzielnię nie wymaga w tej sytuacji formy aktu notarialnego – mówi notariusz Wojciech Fortuński. Zwracamy jednak uwagę, że w obecnym stanie prawnym w ustawie Prawo spółdzielcze są dwa przepisy normujące tzw. podział spółdzielni na żądanie mniejszości i dotyczące tych samych aspektów procedury podziałowej Oprócz wspomnianego art. 108a jest jeszcze przepis art. 108b o częściowo odmiennej treści. Pierwszy z nich został uchylony, a następnie przywrócony wyrokiem TK. W 2007 r. ustawodawca wprowadził art. 108b nie uchylając jednocześnie wciąż obowiązującego art. 108a. Zdaniem cywilistów powinno się stosować pierwotny art. 108a, jednak nie wszystkie dostępne publicznie teksty ujednolicone ustawy Prawo spółdzielcze zawierają jego treść. W wielu wersjach widnieje on jako uchylony. Art. 108b par. 5 w identyczny sposób jak art. 108a par. 8 reguluje kwestię wpisu do KW.
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA