Amortyzujemy firmowy budynek mieszkalny

Od budynków (lokali) używanych w działalności gospodarczej i wpisanych do ewidencji środków trwałych można naliczać odpisy amortyzacyjne. Także gdy są to budynki mieszkalne, które – gdy są używane – można zamortyzować już w ciągu dziesięciu lat
Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) budynek mieszkalny to obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, budynek klasyfikuje się jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.[srodtytul]Musi być środek trwały[/srodtytul]Pamiętajmy, że amortyzacji podlegają te budynki i lokale, które:- stanowią własność lub współwłasność podatnika (w wypadku lokali są odrębną własnością),- zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,- są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,- mają przewidywany okres ich używania dłuższy niż rok,- są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego, zwane środkami trwałymi.Tak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT i art. 16a ust. 1 ustawy o CIT.Prz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL