Nieruchomości

Czy po stwierdzeniu zasiedzenia można żądać czynszu wstecz?

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
[i][b]Czy właściciel, który stał się nim na mocy postanowienia o zasiedzeniu z maja br., ale zasiedzenie orzeczono na 1978 rok, może żądać ode mnie zapłacenia czynszu za 3 lata wstecz? Jestem z kręgu rodziny obecnego właściciela, jednak nie zostałam objęta zasiedzeniem. Będę wznawiać sprawę o zasiedzenie. Czy w takiej sytuacji mogłabym płacić czynsz do depozytu sądowego?[/b][/i]
(nazwisko do wiadomości redakcji) [b]Odpowiada mec. Lidia Szczesna-Jędrych z LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska Spółka Jawna, www.lsj.com.pl:[/b]
Czynsz jest świadczeniem okresowym, dlatego zgodnie z art. 118 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] roszczenie właściciela o zapłatę czynszu przedawnia się z upływem 3 lat. Właściciel może domagać się zapłaty czynszu za okres 3 lat wstecz, jeżeli czynsz nie został do jego rąk zapłacony. Niemniej jednak w opisanej sprawie zasiedzenie zostało stwierdzone na 1978 rok. W postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie sąd orzeka kto w określonej chwili nabył własność, bez względu na to, czy nabywca jest właścicielem w chwili orzekania (tak SN w orzeczeniu z 3 kwietnia 2003 r., V CK 60/2003, OSNC 6/2004, poz. 101). Jeżeli czytelniczka kwestionuje fakt, że osoba, na rzecz której zostało stwierdzone zasiedzenie na 1978 rok, jest właścicielem w chwili obecnej, to powinna wszcząć stosowne postępowanie sądowe. Jeżeli np. przez ostatnie 30 lat czytelniczka jest posiadaczem samoistnym i włada przedmiotem posiadania, jak rzeczą własną, w szczególności nie uiszcza żadnego czynszu za korzystanie z tej nieruchomości, wówczas wniosek o zasiedzenie może okazać się zasadny. W momencie wszczęcia takiego postępowania zasadnym będzie wpłacanie pieniędzy do depozytu sądowego na podstawie art. 467 pkt 3 kc. Jeżeli czytelniczka zamierza wnosić skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem – złożenie przedmiotu świadczenia, tj. czynszu, do depozytu sądowego jest również zasadne. W sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd rejonowy miejsca wykonania zobowiązania. Równocześnie ze złożeniem pieniędzy należy złożyć wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot, przytoczyć okoliczności uzasadniające jego złożenie, dokładnie oznaczyć przedmiot świadczenia, czyli kwotę pieniężną, oraz wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, a także warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić. Wówczas sąd postanowieniem zezwala bądź odmawia zgody na złożenie tych świadczeń do depozytu. Wniosek o złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego podlega opłacie w kwocie 100 zł. O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego czytelniczka powinna niezwłocznie zawiadomić wierzyciela tj. właściciela nieruchomości, chyba że zawiadomienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zawiadomienie powinno być pisemne. W razie niewykonania powyższego obowiązku czytelniczka narazi się na odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki, jak spełnienie świadczenia. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego regulują przepisy art. 692 – 693[sup]10[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CBE259D2579E07A263075ABF865DAF5F?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link].
Źródło: ROL

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL