Ustrój i kompetencje

Jak głosować w innej gminie i za granicą

Fotorzepa, Marcin Zubrzycki Marcin Zubrzycki
28 maja upływa termin składania przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców
W tym samym dniu upływa również termin na złożenie przez wyborcę niepełnosprawnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie do głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Oznacza to, że mogą oni wybrać taki okręg wyborczy, w którym lokal wyborczy został umiejscowiony w budynku niezawierającym barier architektonicznych albo dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ponadto osoby, które w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem stałego zameldowania, mogą otrzymać przed dniem wyborów na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. [b]Zaświadczenie sporządza się na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie tego spisu.[/b] Ostateczny termin na pobranie stosownego zaświadczenia przez osoby, które zamierzają głosować w tegorocznych wyborach do europarlamentu, upływa 5 czerwca. [srodtytul]Termin mija 2 czerwca[/srodtytul]
Podobne uprawnienie przysługuje wyborcom, którzy w dniu wyborów będą przebywać na znajdujących się w podróży polskich statkach morskich. Mogą oni zostać – na swój wniosek – wpisani do rejestru wyborczego, który jest sporządzany przez kapitana statku. Wpisu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgodnie z art. 36 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A1BC74455284932606470BE529563BC8?id=172298]ustawy z 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (DzU nr 25, poz. 219 ze zm.)[/link] powinno to nastąpić najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Zainteresowane osoby mają więc czas do 2 czerwca. W tym wypadku wpisu do rejestru wyborców dokonuje się na podstawie wniosku. Należy w nim podać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (np. dowód osobisty czy paszport), a także miejsce i datę jego wydania oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. [srodtytul]Ustnie, pisemnie, telefonicznie[/srodtytul] Do 2 czerwca do spisu wyborców mogą dopisać się również obywatele polscy przebywający za granicą, jak również niebędący polskimi obywatelami obywatele Unii Europejskiej. Warunkiem jest posiadanie ważnego paszportu.[b] W tym przypadku wpisu również dokonuje się na wniosek. Może być on złożony zarówno ustnie, jak i pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub faksem. [/b]Zgłoszenia należy dokonać na ręce właściwego terytorialnie konsula. [ramka][b]Aktualizacja spisu do 24 maja[/b] Osoby, którym przysługuje prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje się do spisu wyborców, z zastrzeżeniem, że jeden wyborca może być umieszczony tylko w jednym spisie. Spis jest sporządzany i aktualizowany przez gminę, która wykonuje to zadanie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Sporządzenia i aktualizacji spisu dokonuje się na podstawie rejestru wyborców. Spis należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu do głosowania, najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów. Jak już zostało to wskazane wcześniej, w tegorocznych wyborach do europarlamentu ostateczną datą sporządzenia spisu jest 24 maja. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL