Zadania

Kiedy przekazanie zadań na mocy uchwały

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Czy wójt może przekazać kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej realizację zadania polegającego na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji pisemnym upoważnieniem? Czy w tej samej formie można upoważnić kierownika GOPS do podejmowania określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów działań wobec osób, które tych świadczeń nie płacą?
Odpowiedź na zadane pytania nie jest jednoznaczna. Jeżeli bowiem chodzi o pytanie pierwsze, to jest ona twierdząca. Wójt może przekazać pisemnym upoważnieniem kierownikowi ośrodka pomocy społecznej prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń z Funduszu. Możliwość taka wynika wprost z art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z jego treścią organ właściwy wierzyciela (wójt) może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Natomiast przekazanie kierownikowi ośrodka pomocy społecznej drugiego zadania przewidzianego w omawianej ustawie, polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, nie może nastąpić za pomocą pisemnego upoważnienia. Prawidłową formą przekazania tej kompetencji jest uchwała rady gminy wydana na podstawie art. 39 ust. 4 o samorządzie gminnym. Zgodnie z powyższym przepisem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek samorządowych i innych, wskazanych w przepisach tej ustawy, podmiotów. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zleconym gminie zadaniem z zakresu administracji rządowej, w związku z powyższym przekazanie tego zadania do ośrodka pomocy społecznej jak najbardziej może być przedmiotem uchwały rady gminy. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej można upoważnić jedynie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
[i]Podstawa prawna: – art. 12 ust. 2 i art. 31 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1A50C46B4C2AABDC48A95564F3D2AD95?id=241873]ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 192, poz. 1378 ze zm.)[/link], – art. 39 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2CB68ED17774815D0407EFF67F25D430?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL