Edukacja

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2009 - zasady rekrutacji

Uwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zachowując cztery grupy kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20 %), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (30%) oraz umiędzynarodowienie studiów (10%) odmiennie określono kryteria cząstkowe.
[b]Prestiż 20%[/b]
Ocenę przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry profesorskiej (profesorowie belwederscy mianowani w trzech ostatnich latach) oraz doktorów habilitowanych, którzy uzyskali habilitację w dwóch ostatnich latach (10%) Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie pracodawców przez ośrodek badawczy PENTOR (10%)
[b]Siła naukowa 40%[/b] Przyjęto, że miarą siły naukowej uczelni niepublicznych są: Uprawnienia doktorskie - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0 (10%) Uprawnienia magisterskie - mierzone liczbą kierunków, na których studia można ukończyć z tytułem magistra (9%) Potencjał naukowy (ocena parametryczna) - mierzony sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni (5%) Rozwój kadry własnej - zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2008 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5%) Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni (5%) Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji międzynarodowych (3%) Oferta kształcenia podyplomowego - mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy (2%) Aktywność wydawnicza uczelni - mierzona liczbą pozycji książkowych wydawnictwa uczelnianego wydanych w roku 2008 (1%) [b]Warunki studiowania 30%[/b] W rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni. Na warunki te, mające łącznie wagę 30%, składają się: Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych mierzona liczbą nauczycieli akademickich uczelni zatrudnionych na głównym etacie (doktorzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą równą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą równą 0,6) (7,5%) Własna baza dydaktyczna - mierzona udziałem własnej powierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię (5%) Powierzchnia na studenta - mierzona stosunkiem całkowitej powierzchni uczelni do ogólnej liczby studentów (5%) Zbiory drukowane – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: łączna liczba zbiorów drukowanych, liczba nabytków w 2008 r. oraz liczba prenumerowanych tytułów czasopism krajowych i zagranicznych (3%) Zbiory elektroniczne - mierzone z uwzględnieniem czterech parametrów: elektronicznych zbiorów pełnotekstowych dostępnych w ramach licencji, unikalnych tytułów zakupionych na własność, udostępnianych tytułów ze zbiorów własnych oraz czasopism elektronicznych (3%) Warunki korzystania z biblioteki – mierzone z uwzględnieniem trzech parametrów: stosunkiem liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, informatyzacją biblioteki oraz liczbą miejsc w czytelniach w stosunku do ogólnej liczby studentów. (2%) Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - mierzone liczbą studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów (1,5%) Możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych - mierzone liczbą organizacji studenckich, stowarzyszeń studentów oraz ośrodków kultury studenckiej w stosunku do ogólnej liczby studentów (1%) Dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych - mierzona liczbą miejsc w domach studenckich uczelni w przeliczeniu na jednego studenta studiów stacjonarnych (1%) Osiągnięcia sportowe - wyniki klasyfikacji usportowienia uczelni na podstawie zestawienia ZG AZS za rok 2008 (1%) [b]Umiędzynarodowienie studiów 10%[/b] Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, również w Rankingu Szkół Wyższych 2009 oceniono umiędzynarodowienie studiów. Przy tej ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (2,5%) Wymiana studencka (przyjazdy) - mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2007/08, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów (1,5%) Programy studiów prowadzone całkowicie w j. obcych w roku akad. 2008/09 (2,5%) Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j.obcych w roku akad. 2008/09 (1%) Wielokulturowość środowiska studenckiego (obcokrajowcy) - mierzona liczbą studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów (1%) Wykłady w językach obcych – parametr mierzony liczbą prowadzonych wykładów w j.obcych w r. akad. 2007/08 (0,5%) Nauczyciele akademiccy z zagranicy - mierzony liczbą nauczycieli cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich (0,5%) Szkoły letnie - liczba szkół letnich oraz liczba ich uczestników w roku 2008 (0,5%) [b]Uwaga:[/b] W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2009 uwzględniono wyłącznie te szkoły wyższe, które miały co najmniej dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL