Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 67 z 5 maja 2009

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów [/b](poz. 564) z 21 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007 – 2009; weszło w życie 5 maja.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 565 – 568): [b]- obrony narodowej[/b] z 20 kwietnia w sprawie warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy; 20 maja,
[b]- sprawiedliwości[/b] z 29 kwietnia w sprawie warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej; 13 maja, [b]- spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 17 i 20 kwietnia, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej, – ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu; oba 20 maja. [b]Obwieszczenia marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 569 – 570), dwa z 23 kwietnia, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy: - o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, - o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 571 – 572), z 15 kwietnia (SK 28/08) oraz 23 kwietnia (K 65/07), o niezgodności z konstytucją: - art. 479 8a § 5 zdanie drugie kodeksu postępowania cywilnego, - art. 91b ust. 2 pkt 4 Karty nauczyciela; straciły one moc 5 maja w zakresie ustalonym w wyrokach. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=309912]Dz.U. nr 67[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL